دانلود مقاله دیدگاه کارکنان دانشگاه درباره ارتباط طرح خود گردانی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان

0

مقاله دیدگاه کارکنان دانشگاه درباره ارتباط طرح خود گردانی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۸۰ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: دیدگاه کارکنان دانشگاه درباره ارتباط طرح خود گردانی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمارستان ها
مقاله (خودگردانی)
مقاله عملکرد
مقاله کادر بهداشت و درمان
مقاله کارکنان اداری
مقاله کارکنان بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشکی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانپور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: سپرده یزدان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طرح خود گردانی عبارتست از طرح نظام نوین اداره امور بیمارستان ها(خودگردانی) که در قالب آن بیمارستان ملزم به اداره امور خود بر اساس درآمد های کسب شده می باشد و به بودجه عمومی دولت متکی نخواهد بود. ارزیابی دیدگاه کارکنان بیمارستان نقش مهمی در مدیریت موفق آنها دارد.
هدف: بررسی دیدگاه کارکنان دانشگاه درباره ارتباط طرح خودگردانی بر عملکرد بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان
مواد و روش ها: در این تحقیق از روش توصیفی-همبستگی استفاده شده است. قلمرو زمانی تحقیق از فروردین تا شهریور ۱۳۹۱ و جامعه آماری تحقیق ۵۵ نفر از کارکنان بخش های حسابداری، مدیریت، پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود که بر اساس جدول مورگان ۴۸ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. آلفای کرونباخ خود گردانی و عملکرد به ترتیب ۷۶٫۰ و ۷۵٫۰ بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان دادند که از نظر کارکنان بین طرح خودگردانی و عملکرد بیمارستان ها ارتباط وجود دارد. (P=0.001) همچنین بین ابعاد طرح خودگردانی (حق تصمیم گیری در مدیریت راهبردی، حق تصمیم گیری در مدیریت منابع انسانی، حق تصمیم گیری در مدیریت مالی، حق تصمیم گیری در مدیریت منابع فیزیکی، مواجهه با بازار فروش و خدمات) و کارکرد مالی و همچنین کارکردهای اجتماعی بیمارستان ارتباط وجود داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: از نگاه کارکنان بین طرح خودگردانی و ابعاد عملکرد بیمارستانی ارتباط وجود دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.