دانلود مقاله رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد مرودشت)

0

مقاله رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد مرودشت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی واحد مرودشت)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله مشارکت
مقاله توانمندسازی
مقاله هیات علمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: قلتاش عباس
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضایی حدیثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به منظور بررسی رابطه خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال تحصیلی ۹۰- ۱۳۸۹ به تعداد ۲۱۱ نفر تشکیل داده اند و حجم نمونه مورد پژوهش بر اساس جدول مورگان ۱۳۶ نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خلاقیت تورنس (۲۰۰۱) با پایایی ۰٫۸۱، مشارکت کاری لاداهل و کجنر (۱۹۶۵) با پایایی۰٫۷۰  و توانمندسازی شورت و راینهارت (۱۹۹۵) با پایایی۰٫۹۰  بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از روش های آماری میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که بین خلاقیت و مشارکت با توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین ابعادانعطاف پذیری، بسط و اصالت با توانمندسازی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. بین ابعاد درگیری بالای شغلی، حس وظیفه شناسی و تغییرپذیری با توانمندسازی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. خلاقیت و مشارکت می توانند توانمندسازی را پیش بینی نمایند. مولفه بسط و مولفه حس وظیفه شناسی می توانند توانمندسازی را پیش بینی نمایند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.