دانلود مقاله راهکارهای افزایش مشارکت و تعاملات اجتماعی در توسعه های جدید شهری نمونه موردی :محله ملاصدرای شهر قزوین

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهسا کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد قزوین، گروه معماری و شهرسازی، قزوین، ایران
رمضانعلی شورمیچ – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد قزوین،گروه معماری و شهرسازی ،قزوین،ایران

چکیده:
افزایش جمعیت شهری ،برنامه ریزان و مدیران شهری را ناگزیر به ایجاد توسعه های شهری برای اسکان سرریزجمعیت شهرهای بزرگ نموده است.این رشد شتابان شهرها باعث نارضایتی شهروندان از سیاست های توسعهشهری شده است.مقاله حاضر به بررسی مشکلات در توسعه های جدید شهری با تاکید بر فقدان تعاملاتاجتماعی بین ساکنین محلات نوساز شهری می پردازد.محله ملاصدرا جز محلات نوساز شهر قزوین میباشدکه در سال های اخیر به دلیل تحولات کالبدی جمعیت زیادی را به خود جلب کرده است.بر اساس یافتههای حاصل از پژوهش بین روابط و تعاملات اجتماعی در درون محله ملاصدرا و میزان رضایتمندی ساکنان ازمحله رابطه معناداری وجود دارد به طوری که با افزایش روابط و تعاملات اجتماعی بین ساکنان این محله رضایتمندی از محله نیز افزایش می یابد. برای اثبات این فرضیه از نرم افزارآماری spss بهره گرفته شد تا دقت تحقیق افزایش یابد.جهت سنجش پایایی و سازگاری درون سوالات پرسش نامه با انجام یک پیش آزمون مقدار کلی ضریب آلفای کرونباخ به دست آمد که نشان دهنده روایی و اعتبار بالای پرسش نامه است.در اینمقاله به ارائه راهکارهای مفید و کاربردی برای افزایش تعاملات اجتماعی در توسعه های جدید شهری بالاخصمحله ملاصدرای شهر قزوین می پردازیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.