دانلود مقاله شناسایی مقوله اشتغال و بررسی ارتباط ان با سرمایه گذاری در حمل ونقل در رشد اقتصادی منطقه با استفاده از نظریه رهیافت پویایی تقاضای نیروی کار

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
رضا ولی زاده – عضوهیئت علمی دانشگاه ازاد واحد تبریز
آرزو آقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه ازاد واحد قزوین
سعید ضرغامی – کارشناس ارشدبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی
بابک شمس – دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده:
در جهان امروز، بخش حمل ونقل از جمله بخش های زیربنایی هر جامعه محسوب می شود علاوهبرتاثیر قرار دادن فرآیند توسعه اقتصادی، خوود نیوز در جریان توسعه دچار تغییر وتحول می شود.حمل ونقل یکی از عوامل مهم در تولیدات است تدارک و بهبود خدمات حمل ونقل باعث کاهش درهزینه های حمل ونقل می شود. از سویی دیگر سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل ونقل تال حد بسیارزیادی می تواند در اشتغال منطقه ای تاثیر گذار باشد و به عنوان یکی از راهکارهای اصلی در افزایشاشتغال است. در این مقاله سعی شده است که به ارتباط بین زیرساخت های حمل ونقل و اشتغالپرداخته شود و اینکه سرمایه گذاری در این بخش چه تاثیراتی را برجای می گذارد که ازنظریه رهیافتپویایی تقاضای نیروی کار استفاده می شود. برای این منظور ابتدا به مقوله اشتغال پرداخته می شود وسعی می گردد با استفاده از مدل اقتصادپایه توضیحاتی ارایه شود و در ادامه به ضرایب اشتغال فزایندهاشتغال اشاره می شود و درنهایت به تحلیل اشتغال در بخش حمل ونقل پرداخته می شود نتایح حاصلحاکی از این امر است که می بایست سرمایه گذاری در زمان مناسب صورت گیرد تا دارای اثرات مثبتباشد بتواند دراشتغال منطقه ای تاثیر گذار باشد و درانتها به رشداقتصادی منجر گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.