دانلود مقاله طراحی مرکزتفریحی سالمندان با رویکردارتقاء سطح زندگی (نمونه مورد مطالعه: شهر رشت)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
احمد احمدی راد – گروه معماری، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران
رضا گرشاسبی – گروه معماری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران

چکیده:
امروزه سالمندی به عنوان یک پدیده مهم جهانی بوده که این امر به دلیل افزایش جمعیت سالمندان جهان میباشد که در آینده ای نه چندان دور پدیده ای برای کشور عزیز ما نیز خواهد بود که نیازمند بررسی همه جانبهو مدیریت و برنامه ریزی می باشد. با توجه به اینکه نگرش فعلی مراکز نگهداری و اقامتی سالمندان در سطحکشور، از نظر نویسندگان این مقاله، ناکافی و بدون بررسی هوشمندانه نیازهای همه افراد این قشر عزیز جامعهاست . این پژوهش یک مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و در زمره تحقیقات کاربردی می باشد. در پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه و مصاحبه برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز برایانجام این تحقیق به دو صورت اسنادی (کتابخانه ای) و میدانی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری اینتحقیق کلیه سالمندانی به تعداد ۳۸۴ نفر و به روش خوشه ای انتخاب و مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفتند.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید.یاقته های پژوهش بر روی سالمندان شهر رشت حاکی از این است که، برخورداری از امکانات رفاهی و مشارکتاجتماعی از نیازهای اساسی دوره سالمندی است (۷۵%)، احداث مراکز تفریحی برای سالمندان در شهر رشتدر افزایش امید به زندگی آنان اثرگذار است (۸۴%) و مراکز رفاهی و تفریحی متناسب با نیازهای سالمندانسالم در ایران وجود ندارد (۸۹%). از سوی دیگر فعالیت های هنری، روزمره، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، مذهبیو اجتماعی و همچنین سبک معماری مراکز تفریحی سالمندان نقش مهمی در افزایش نشاط، شادابی و افزایشامید به زندگی سالمندان دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.