دانلود مقاله طراحی هتل توریستی پنج ستاره با رویکرد معماری پایدار (نمونه مورد مطالعه: استان گیلان)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
یوسف تقی زاده ثابت قدم – گروه معماری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال، ایران
رضا گرشاسبی – گروه معماری، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

چکیده:
در دنیای امروز که پا به هزاره جدید گذاشته است، بی تردید صنعت گردشگری به صورت یکی از پایه هوایاسترار سیستم جهانی در خراهد آمد. امروزه گردشگری تنها مختص خانراده های مرفه و ثروتمند نیست، بلکهمیلیرنها نفر از مکانهای تازه بازدید می کنند. در حالی که عصر جدیدی از توریسم آغاز شده است و سیرتکاملی خرد را می پیماید، تعداد زیادی از عرامل برونزا برآن تاثیر خراهند گذاشت. اهمیت تعدد مراکز اقامتیمناسب در استان گیلان با توجه به عنوان مهمترین محور ارتباطی کشورهای آسیای میانه از یک سو و وجودجاذبه های تاریخی، طبیعی و فرهنگی استان و کافی نبردن مراکز اقامتی مناسب مرجب شد تا طراحی هتلپنج ستاره در استان گیلان مورد توجه قرار گیرد. و پژوهش با روش ترصیفی تحلیلی و با محوریت معماری پایدار (معماری سبز) در هتل توریستی پیش رفته است. روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای از منابعموجرد در کتابخانه، کتاب ها، مقالات و سایت های علمی موجرد می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد کهگردشگری پایدار که ریشه در توسعه پایدار دارد، قادر است در پردازش توسعه راهکارهایی که در جهتدستیابی به توسعه پایدار در حوزه گردشگری بر آن تأکید می شود استفاده از انرژی های پایدار (انرژی هایتجدید پذیر) است. مفهوم توسعه پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطه انسان و طبیعت و انسانها با یکدیگر میباشد. لذا طراحی که در عین برآوردن نیازهای عملکردی یک هتل از جنبه زیبا شناختی نیز درخور تامل باشدهدف عمده در پژوهش حاضر است. هتل سبز، هتل هایی هستند که با محیط زیست و طبیعت سازگاریبیشتری داشته و نتیجه فعالیت هایشان آثار سوء کمتری بر محیط پیرامرن خود داشته باشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.