دانلود مقاله عناصر و اجزای اصلی در شهر های سنتی ایران (نمونه موردی:شهرعقدا)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
نیما بهنام کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی،دانشکده معماری،دانشگاه سوره ،تهران
حسین سلطان زاده – دکتری معماری،دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران

چکیده:
بافت های شهری واجد ارزش تاریخی در هر کشوری به مثابه سرمایه و ثروت آن کشور محسوب می گردند. از این روتوجه و پرداختن به آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ گو اینکه این سرمایه های تاریخی، پلی میان گذشته و آیندهایجاد نموده و از طرفی تداعی گر خاطرات و تعلقات جامعه انسانی در هر شهر و یا کشوری می باشند.این بافت هایارزشمند به ویژه هنگامی که طی گذر زمان (و البته گاه در نتیجه سوء مدیریت شهری به عنوان یکی از علل فرسودگیبافت های تاریخی) با خطر فرسایش تدریجی و در نهایت نابودی مواجه می گردند. لیکن به سبب اهمیت این میراثکم نظیر و حتی بی نظیر شناخت و تحلیل آنها لازم می باشد.هدف از این پژوهش بررسی و شناخت عناصر اصلی وساختاری در شهرهای سنتی ایران است با طرح این پرسش که آیا برای شهر عقدا می توان عناصر اصلی و ساختاریکه باعث شکل گیری شهرهای سنتی ایران شده است ، قائل شد؟ و ساختار روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلیو گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی بوده است . در پایان با توجه به مطالب مطرح شده این نتیجه حاصلمی گردد که الگوی شکل گیری شهر عقدا همانند سایر شهر های سنتی ایران مبتنی بر سه عنصر بازار ، مسجد و محلهمسکونی شکل گرفته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.