دانلود مقاله عوامل اجتماعی موثر بر انزاوای اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر اصفهان)

0

مقاله عوامل اجتماعی موثر بر انزاوای اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۸۷ تا ۹۷ منتشر شده است.
نام: عوامل اجتماعی موثر بر انزاوای اجتماعی جوانان (مورد مطالعه: شهر اصفهان)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انزوای اجتماعی
مقاله جوانان
مقاله روابط اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقتیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برای توسعه همه جانبه یک جامعه مشارکت اجتماعی همه گروه ها مخصوصا جوانان مورد نیاز است. جوانان از آن جایی که عمر باقی مانده طولانی و هم چنین انرژی فراوان دارند می توانند در این راستا مفید فایده فراوان باشند. ولی برخی ویژگی ها و شرایط جامعه معاصر می تواند باعث کاهش مشارکت و در نتیجه انزوا طلبی آنها شود. انزاوی اجتماعی به معنی ضعف روابط و پیوندهای اجتماعی افراد با اعضای خانواده، با دوستان و خویشاوندان و هم چنین با نهادها و سازمان های اجتماعی می باشد. هدف تحقیق حاضر شناسایی برخی عوامل اجتماعی موثر بر این موضوع در شهر اصفهان است. چارچوب نظری تحقیق؛ استفاده از دیدگاه های دورکیم، یونتام، و ویرت شکل گرفته است. روش تحقیق استفاده شده پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل همه جوانان ۲۹-۱۵ ساله شهر اصفهان می باشد که از بین آنها با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه خوشه ای تصادفی، ۳۸۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. اعتبار پرسشنامه صوری و آلفای کرونباخ پایایی آن برابر با ۰٫۹۳ بود. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد روابط اجتماعی جوانان به طور کلی در حد متوسط (۲٫۴ از ۴) بود. پیوندهای اجتماعی جوانان با اعضای خانواده نسبتا بالا (۳٫۲ از ۴) ولی با همسایگان و غیر آشناها پایین تر از حد متوسط (۲ از ۴) بود. نتایج آزمون های استنباطی نشان داد که متغیرهای جنسیت (beta=0.169) اعتماد اجتماعی ( beta=-0.72) استفاده از اینترنت ( beta= -0.119) با انزوای اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار داشته ولی رابطه پایگاه اجتماعی–اقتصادی با انزوای اجتماعی متعادل نبود. ضریب تعیین تعدیل شده همه ی متغیر های مستقل برابر با ۰٫۶۴۶ بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.