دانلود مقاله عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران از دیدگاه اعضاء

0

مقاله عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران از دیدگاه اعضاء که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران از دیدگاه اعضاء
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه کارآفرینی
مقاله شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی
مقاله اعضاء شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی میانرودی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی نجف آبادی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف کلی این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی استان مازندران می باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه اعضاء شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی واقع در استان مازندران که تعداد آن ها در مجموع ۱۲۲۱ نفر می باشد که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران، ۱۵۴ نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تعیین شدند. روایی پرسشنامه تحقیق توسط صاحب نظران تایید و پایایی آن از طریق ضریب آلفا کرونباخ حداکثر و حداقل به عوامل اقتصادی (a=%90) و عوامل اجتماعی- فرهنگی (a=%75) به دست آمده است. داده ها با استفاده نرم افزار SPSSV16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد از دیدگاه اکثر پاسخ دهندگان، وضعیت توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات مشاوره کشاورزی، نامطلوب می باشد. نتایج حاکی از آن است که بین عوامل اقتصادی، آموزشی- ترویجی، اجتماعی- فرهنگی، روان شناختی در سطح ۹۹% و سابقه فعالیت کشاورزی در سطح ۹۵% با توسعه کارآفرینی در شرکت های مذکور رابط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد که ۲۲ درصد از واریانس متغیر وابسته توسط عامل آموزشی- ترویجی تبیین می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.