دانلود مقاله عوامل موثر بر مطلوبیت فضای آموزشی (مطالعه موردی: سه دبیرستان دخترانه و سه دبیرستان پسرانه در منطقه شش تهران)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
مرضیه قاسمی اشکفتکی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران
عاطفه دهقان توران پشتی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران

چکیده:
یادگیری بخش مهم و تاثیر گذاری در زندگی هر فرد میباشد، انسانها حتی زمانی که به یادگیری فکر نمی-کنند، در حال یادگیری هستند و از آنجایی که رفتار انسان نیز در محیط رخ میدهد، لذا راههای گوناگونرفتار، مرتبط با محیط کالبدی است. از این رو فضاهای آموزشی و یادگیری به یک فضای آموزشی مطلوبنیازمندند تا با ایجاد رضایت از فضای آموزشی در دانش آموزان، راندمان یادگیری آنها را افزایش دهند ومحیطی مطلوب برای آنها فراهم آورند. از مهمترین عوامل موثر بر رضایت دانشآموزان از محیط آموزشیعوامل محیطی و عوامل روانشناختی محیط آموزشی هستند. در این مقاله به منظور دستیابی به ویژگی هایفضاهای مطلوب آموزشی از دیدگاه دانش آموزان، پژوهشی با حجم نمونه ۳۰۰ نفر در ۳ دبیرستان دخترانه و۳ دبیرستان پسرانه منطقه ۶ تهران صورت گرفته است. روش تحقیق این مقاله پیمایشی است و داده های جمع-آوری شده از طریق پرسشنامه می باشند. آمار به دست آمده نشان می دهد عوامل محیطی نظیر نور، مبلمان،فضاهای باز، فضاهای سبز و … تاثیر به سزایی بر میزان یادگیری و رضایت دانش آموزان از محیط آموزشی دارند.همچنین عوامل روانشناختی نظیر برخورد مسئولین مدرسه، جو مدرسه و رابطه دانش آموزان با هم بر رضایتدانش آموزان از محیط تاثیر گذاشته و سطح بازدهی دانش آموزان را افزایش می دهد و درنتیجه احساسمطلوبیت فضایی در دانش آموزان افزایش می یابد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.