دانلود مقاله محاسبه احتمال فروریزشکلیسازه در قابهای خمشیبا اتصالات صفحات کناری

0

سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامان اسدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران
مهدی مهدوی عادلی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، گروه عمران، شوشتر، ایران

چکیده:

مشخصه اصلی زلزله ۱۹۹۴ نورثریج آمریکا، ایجاد شکست ترد در اتصالات حیاتی تیر به ستون تعداد زیادی از قابهای خمشی فولادی با اتصالات جوشی بود و سطح اطمینان نسبت به این نوع از قابها و خصوصاً اتصالات آنها را به میزان چشمگیری کاهشداد. بمنظور حل این مشکل، روشهایمختلفی برای بهسازی اتصالات این قابها پیشنهاد گردید که استفاده از صفحات کناری مهمترین آنها بود. نتایج تحقیقات و آزمایشات مختلفی که تاکنون بر روی این اتصال انجام شده است نشان میدهد که این اتصال عملکرد بسیار قابل قبولی در افزایشقابلیت اطمینان نسبت به قابهای خمشی فولادی دارد و استفاده از آن دارای مزایای پرشماری میتواند باشد. در این تحقیق، با استفاده از نتایج حاصل شده از تحلیل افزاینده دینامیکی غیرخطی سه قاب خمشی فولادی با اتصالات صفحات کناری ۷ ،۳ و ۱۵ طبقه تحت اثر هشتاد عدد شتابنگاشت انتخابی، احتمال فروریزش کلیسازه در قابهای خمشی با اتصالات صفحات کناری محاسبه شده است. نتایج حاصل در این مقاله که بیشاز هر چیز نشانگر عملکرد شکلپذیر و انعطافپذیر این نوع از قابها میباشد، میتواند در طراحی لرزهای این قابهای نوین در چارچوب روشجدید طراحی بر اساس عملکرد بکار روند و نقشقابل توجهی در استفاده متداول از این نوع اتصال نوین ایفا نمایند

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.