دانلود مقاله مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال ۱۳۹۱

0

مقاله مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال ۱۳۹۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۴۰ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال ۱۳۹۱
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت روانی
مقاله سالمندان کم شنوا
مقاله سمعک
مقاله اضطراب
مقاله استرس
مقاله پرسشنامه سلامت عمومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی وند پردیس
جناب آقای / سرکار خانم: ظهیری منصور
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده رویا
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کاهش شنوایی می تواند بر سلامت افراد تاثیر گذاشته، موجب ضعف خودباوری، زودرنجی، انزواطلبی، ناامیدی، افسردگی و اضطراب آنها شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه ای سلامت روانی در سالمندان کم شنوای با سمعک و بدون سمعک مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز صورت گرفته است.
روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مورد شاهدی انجام شده است. جامعه پژوهش را ۷۲ سالمند کم شنوای ۶۰ سال و بالاتر مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز تشکیل داده است. ۳۶ نفر با سمعک و۳۶ نفر بدون سمعک که هرگروه مشتمل بر ۱۸زن و ۱۸مرد بودند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی گلدبرگ (۲۸- GHQ) دربرگیرنده سلامت روانی و چهار خرده مقیاس نشانه های جسمی، اضطراب، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی بود. آزمون t مستقل برای تحلیل داده ها استفاده شد.
یافته ها: میانگین نمره سلامت روان در سالمندان کم شنوای بدون سمعک و دارای سمعک به ترتیب ۴۸٫۱۳ و ۳۵٫۶۶ بود. آزمون t نشان داد اختلاف بین دو گروه معنی دار می باشد (p=0.001). میانگین نمره سلامت روان بین زنان و مردان دو گروه نیز تفاوت معناداری را نشان داد (p£۰٫۰۴۹). تفاوت میانگین خرده مقیاس های سلامت روانی درگروه های مورد بررسی از لحاظ آماری معنادار بود. بدین معنی که سالمندان کم شنوای بدون سمعک افسردگی، اضطراب، نشانه های جسمانی و اختلالات کارکرد اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند (p£۰٫۰۰۳).
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان می دهد سالمندان کم شنوای دارای سمعک در مقایسه با افراد بدون سمعک از سلامت روانی بیشتری برخوردار هستند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.