دانلود مقاله نمود سنت و تجدد در ورودی های خانه های بیرجند در دوران قاجار

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
طاهره کامیابی مسک – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد بیرجند
فریدون فروزانفر – دکترای معماری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بیرجند
محمد کامیابی مسک – کارشناسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

چکیده:
سفرهای ناصرالدین شاه به اروپا و اعزام محصلین به غرب همراه با رفت و آمد تجار و سیاستمداران اروپایی بهایران، در دوره ی قاجار موجبات نفوذ فرهنگ اروپایی را در کشور فراهم ساخت. ورود معماری غرب به ایران وتاثیر آن برمعماری ساختمانها، تزیینات و جزئیات بناها سبب پیدایش سبک معماری التقایی در کشور شد.این تاثیرات در اجزاء تشکیل دهنده یک خانه، فضای ورودی، سردرها و فضاهای داخلی مشاهده می شود. در اینمیان فضای ورودی که در معماری سنتی علاوه بر جنبه ی کاربردی دارای کارکردهای اجتماعی و فرهنگی نیازبود تاثیر بیشتری پذیرفته است، لذا بررسی ویژگی های ساختاری و تزیینی ورودی دارای اهمیت ویژه می باشد.شهر بیرجند جزو شهرهایی است که به دلیل سکونت خاندان علم سریع تر از دیگر شهرها پذیرای الگوهایمعماری غرب شد. این تاثیرات از بناهای حکومتی شروع و بعدتر در خانه های مسکونی ادامه یافت. در دورانپهلوی و قاجار به دلیل تفاوت فرهنگی اقشار مختلف مردم، این تاثیرگذاری در معماری مسکونی از محله ای بهمحله ای دیگر متفاوت است. در برخی از مناطق به دلیل نفوذ اروپاییان در متمولین شهر بیرجند تاثیراتمعماری التقایی را به وضوح می توان مشاهده کرد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی بر آن استکه ریشه ها و نمودهای سنت و تجدد و تلفیق آنها را که متاثر از عوامل گوناگون و رویکردهای مختلف است بااستفاده از مستندات مکتوب و مشاهدات عینی بررسی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.