دانلود مقاله واسنجی نتایج روشهای مختلف عددی روند سیل در رودخانه کر

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سید ضیاء الدین مناقب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، گرایش مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس
زهرا قدم پور – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:
معادلات یک بعدی حاکم بر جریان های غیردائمی در آبراهه ها معادلات پیوستگی و اندازه حرکت بوده و بهمعادلات سنت ونانت معروف هستند. بر حسب ساده سازی هایی که در این معادلات صورت می گیرد دسته بندیمدلهای روندیابی عددی سیلاب صورت می پذیرد. از جمله روشهای روندیابی سیلاب، مدل های امواجدینامیکی، سینماتیکی و دیفیوژن می باشند. مدل موج سینماتیکی با در نظر گرفتن ترم نیروی ثقل و ترمنیروی اصطکاک به حل تقریبی معادلات سنت ونانت می پردازد. این روش از فرض برابر بودن شیب های خطانرژی و بستر در معادله اندازه حرکت بهره می برد. مدل موج دیفیوژن علاوه بر ترم های به کاربرده در مدل موجسینماتیکی از ترم نیروی فشاری نیز استفاده می کند. همچنین مدل موج کامل دینامیکی از تمام ترم هایمعادله سنتونانت در شبیه سازی جریان های غیردایمی بهره می برد. در این تحقیق علاوه بر تشریح اصولمعادلات سنت ونانت و مدل های عددی امواج دینامیکی، سینماتیکی و مدل موج دیفیوژن، نتایج مورد مقیاسهقرار گرفته است. برای این مهم از بازه رودخانه کر بین ایستگاه های هیدرومتری چمریز تا خانیمن بهره برده شد. نتایج نشان داد که مدل موج دینامیکی نرم افزار MIKE11 با حل معادلات دیفرانسیلی پارهای نتایج بهتری نسبت به مدل های موج سینماتیکی و دیفیوژن داشته و می تواند به طور اطمینان بخشی در روندیابی سیلاب در آبراهه های طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.