دانلود مقاله واکاوی تاثیر پارامترهای الگوی خطی ماسکینگام بر دقت برآورد هیدروگراف های روندیابی شده سیلاب (بررسی موردی رود کر)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدحسین ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
آرش ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
حسن احمدی گیلارکشی – استادیار یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه مهندسی عمران

چکیده:
روش ماسکینگام از جمله روش های هیدرولوژیکی می باشد که کاربرد گستردهای در روندیابی سیلابدارد. در روش ماسکینگام، جریان ورودی به عنوان عاملی در نظر گرفته می شود که بر روی شیب سطح آب ودر نتیجه، مقدار ذخیره و جریان خروجی در بازه مورد نظر اثر می گذارد لذا در این روش از دو معادله یپیوستگی و ذخیره استفاده می شود. از این رو دانستن نمونه هایی از جریان ورودی و جریان خروجی متناظر باآن لازم است تا بتوان سیلاب دیگری را روندیابی کرد. جهت تحقق این امر میباید پارامترهای X و K موجوددر ضرائب C1 و C2 و C3 معادله ماسکینگام به نحو مناسبی تعیین گردد. در پژوهش حاضر روشهای مختلفبرآورد پارامترهای روش ماسکینگام با داده های مختلف از رودخانه کر در استان فارس مورد توجه قرار گرفتهاست. در این راستا جهت برآورد این پارامترها از روشهای ترسیمی، حداقل مربعات، رگرسیون خطی و ضریبهمبستگی استفاده شده است. در پژوهش حاضر علاوه برتشریح اصول مدل ماسکینگام، الگوهای مختلف برآوردپارامترهای این روش شامل روشهای ترسیمی، حداقل مربعات، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی موردکنکاش قرار گرفتهاند و نتایج هر مدل توسط معیارهای ارزیابی مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایجبرتری مشهود روش های حداقل مربعات و ضریب همبستگی را در پیشبینی هیدروگراف سیلاب در آبراهههایطبیعی نشان می دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.