دانلود مقاله چیستی و چرایی توجه به توسعه پایدار روستایی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
انیس یزدان پناه عبدالملکی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری- منطقه ای، مدیریت شهری
سینا سلمان زاده – کارشناسی جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
استقرار بیش از نیمی از جمعیت کشور و تولید قریب به ۸۰ درصد محصولات کشاورزی در روستاها، نقش و جایگاه روستا را در سرزمین مشخص ساخته و سهم روستاها را در توسعه ملی تبیین می نماید. گسترش فقر و تشدید فاصله طبقاتی در کنار تخریب رو به تزاید منابع طبیعی و چالش های فرهنگی، از معضلات اساسی است که امروزه در سطوح مختلف ملی و محلی، ذهن سیاست گذاران توسعه را به خود مشغول کرده است. این معضلات در مناطق روستایی کشورهای جهان سوم از گسترده، عمق و پیجیدگی بیشتری برخوردار است. توسعه روستایی را باید به منزله یکی از اجزای جدایی ناپذیر و نیز نیروی محرکه کل فرآیند توسعه به شمار آورد، لذا توسعه روستایی را نباید نوعی فعالیت بخشی تلقی کرد، بلکه آن را نوعی هسته چندبخشی یک فرآیند توسعه گسترده تر قلمداد نمود. به عبارتی توسعه روستایی صرفاً به معنی معکوس کردن روند توسعه، برنامه ریزی و اجرا از مناطق شهری به روستا و تخصیص منافع مالی و اقتصادی هم در سطح ملی و هم در سطح محلی است. توسعه روستایی جزیی از توسعه ملی است و دارای مفهوم ارزشی بوده و هدف از آن ایجاد تحول فکری و عقیدتی و افزایش توانایی های جامعه روستایی به منظور رفع نیازهای مادی و معنوی در جهت رشد و تعالی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.