دانلود مقاله کیفیت زندگی سالمندان روستایی: مطالعه ای در شهرستان دشتی استان بوشهر

0

مقاله کیفیت زندگی سالمندان روستایی: مطالعه ای در شهرستان دشتی استان بوشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۳۸ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: کیفیت زندگی سالمندان روستایی: مطالعه ای در شهرستان دشتی استان بوشهر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان روستایی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله شهرستان دشتی
مقاله استان بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: فروغان مهشید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: امید به زندگی در دنیا افزایش یافته و به طور روزافزونی بر شمار سالمندان افزوده می شود. اکنون تنها زنده بودن هدف نیست بلکه چگونگی زندگی نیز مورد توجه است. سالمندان روستایی نیز از این امر مستثنی نیستند. باید کیفیت زندگی آنها بررسی شده تا تصمیم گیری های مناسب بر اساس نتایج به دست آمده، اتخاذ گردد. هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی سالمندان روستایی است.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی توصیفی تحلیلی بوده که کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی استان بوشهر را در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، ۶۹ سالمند روستایی که ملاک های ورود به مطالعه را دارا بودند، به عنوان نمونه پژوهش برگزیده شدند. از نرم افزار آماری SPSS17 جهت تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین از آزمون t مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه جهت بررسی رابطه متغیرهای دموگرافیک با کیفیت زندگی استفاده گردید.
یافته ها: در بررسی رابطه کیفیت زندگی با متغیرهای دموگرافیک مشخص گردید که در دو قلمرو سرزندگی و سلامت روان باتوجه به سن و وضعیت تاهل، بین سالمندان تفاوت وجود دارد (p<0.05). تفاوت آماری معناداری در کیفیت زندگی سالمندان مرد و زن مشاهده نشد (p>0.05). میانگین نمرات سالمندان با سواد قرآنی در قلمرونقش فیزیکی، بالاتر از سالمندان بی سواد بود (p= 0.016). همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی، ابعاد و قلمروهای آن به جزء قلمرو عملکرد اجتماعی، پایین تر از متوسط بود.
نتیجه گیری: کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی از متوسط پایین تر است به طوری که احتیاج به رسیدگی فوری داشته و انجام مداخلاتی جهت بهبود کیفیت زندگی آنها ضروری به نظر می رسد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.