راهنمای ارائه سمینار علمی

0

– اصل پایاننامه یا رساله بدون صحافی و پس از تایپ و آماده سازی کامل همراه با فرم مخصوص با امضاء سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده به مرکز تحصیلات تکمیلی فرستاده می شود که پس از بررسی، در صورت مطابقت با ضوابط مصوب، تأییدیه صادر و همراه با اصل پایاننامه جهت تکثیر و صحافی به دانشجو مسترد می شود.

تذکر: در صورت وجود نقایصی، موارد آن روی فرم مخصوص منعکس شده و برای رفیع، به دانشجو عودت داده میشود.

از هر پایاننامه یا رساله حداقل چهار نسخه صحافی شده به اضافه اصلی رساله صحافی نشده (همگی با اصل امضاء در صفحه تصویب نامه) و دیسکت حاوی چکیده مبسوط به زبان انگلیسی با فرمت مصوب (پیوست ۶) و CD حاوی پایان نامه یا رساله کامل با ۲۰۰۰ Word یا بالاتر، سازگار با کد پیچ ویندوز ۱۲۵۶ توسط دانشجو تحویل سرپرست تحصیلات تکمیلی دانشکده می شود تا به ترتیب به استاد راهنما، کتابخانه دانشگاه، کتابخانه دانشکده و مرکز تحصیلات تکمیلی (همراه با فرم مخصوص تأییدیه مطابقت با ضوابط) تحویل گردد.

راهنمای ارائه سمینار علمی

– چند وقت یکبار به جلسه ای که در آن یک سخنرانی حاوی مطالب علمی ارائه می شود

– – می روید و بدون داشتن هیچ مشکلی تا آخر به دقت سمینار را گوش کرده، مطالب آنرا دنبال  می کنید؟ آیا تاکنون به یاد دارید در هنگام گوش کردن به یک سمینار، قبل از رسیدن به میانه آن علاقه خود را از گوش دادن از دست داده باشید؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.