راهنمای املای صحیح کلمات

0

راهنمای املای صحیح کلمات 

که متصل نوشته می شود مانند کتابخانه ، نیکمرد ؛ کتخدا . لفظ « صاحب » را در اضافه به بعض کلمات بی کسره اضافه تلفظ  می کنندو در نوشتن متصل به مضاف الیه می نویسند مانند صاحبدلان ؛ صاحبقران؛ صاحبجاه و مرکب عطفی را هر گاه واوش محذوف باشد متصل می نویسند مانند. گفتگوی، جستجوی؛ رستخیز و مرکب اتباعی در حکم مرکب عطفی است جز  این که کمتر اتفاق می افتد که واوش حدف شود

– از متصل نوشتن لفظ مرکب درموارد ذیل خود داری باید کرد:

(اول) وقتی که کلمه دراز شود مانند «سلیمان شکوه » که سلیمانشکوه نباید .

( دوم ) وقتی که زشت و بد نما شود مانند «هم نخجیر » که «همنخجیر » نباید نوشت

سوم)وقتی که خواندنش دشوار گردد مانند (ستم صدولت) که « رستمصولت »

(چهارم) وقتی به سبب متصل نوشتن دو حرف همجنس پهلوی هم واقع شود مانند «هم مسلک و بی یار» که «هممسلک و بییار » نباید نوشت باشند

(پنجم) وقتی که کلمه ای را بر جزودوم مرکب بوسیله و او عطف کرده باشند مانند «بی عار و ننگ و بی خورد و خواب» که اگر متصل یعنی ( بیعار – بیخورد)بنویسند چنان می نماید که « بی» تنها بر جزو اول داخل شده و مفادش تعلقی ہجزو دوم ندارد.

( ششم) وقتی که کلمه مشتبه به کلمهٔ دیگر شود و این غالباً در مواردی است که جزو اول « ہی » وجز دوم مبزو به همزه باشد مانند « بی آرام » که اگر بیارام نویسند به فعل امر مشتبه گردد

۶۴ – کلمه مرکب به معنی، شناخته می شود و علامات معنویش این است که بتوانیم بجای آن کلمهٔ مفردی چه از آن زبان و چه از زبان دیگر بگذاریم مانند بیعلم که بجای آن کانا یا جاهل می توان گفت . بنا براین ، از متصل نوشتن دو کلمه که بصورت لفظی مرکب می نماید لیکن در معنی مرکب نیست خود داری باید کرد، و این غالباً مورد اتفاق میافتد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.