راه حل های پیشنهادی برای جلوگیری از تخریبات فلز

0

انهدامهای نوع دوم

مشخصه اصلی این نوع انهدامها عدم وجود خوردگی در سطح داخل لوله واینکـه درخـارج از محـدودۀ جوشکاری لولهها واقع بوده میباشد این نوع تخریبهـا در قـسمت مجـاور آتـش لولـههـای آتـش خـوار ایجادشده و عامل اصلی اینگونه شکست انهدام را میتوان شوکهای حرارتـی و متفـاوت بـودن ظرفیـت حرارتی گاز سوختی دمیده شده در محفظه احتراقی نام برد که شامل گازهای کوره بلند ، گازکک و گاز طبیعی میباشد . انتظـار مـیرود نـسبتهـای متفـاوتی از اینگونـه گازهـا دارای ظرفیـت گرمـائی متفـاوتی میباشند که موجبات شعلههائی وارتفاعهای متفاوت را داشته باشد . همچنین وجود پـارگیهـای متفـاوت متعدد لولههای در چند مدت اخیر موجبات خاموش و روشن شدن متنـاوب دیـگ و تبـع آن شـوکهـای شدید حرارتی را فراهم نموده است.

جمع بندی مطالب فوق الذکر منجر به ارائه پیشنهاداتی گردیده که بطور خلاصه درذیل ارائه میگردد

-۱  انجام هر چه سریعتر تعمیرات اساسی دیگ بخار به دلیل آسیبهای ایجاد شده روی آن .

-۲ مــواد شــیمیائی مناســب جهــت تثبیــت آب تغذیــه و آب دیــگ ، هیــدرات هیــدرازین و فــسفات دی سدیک انتخاب گردد.

-۳ شستشوی رسـوبات داخـل درام و دیـگهـای نیروگـاه حرارتـی در تعمیـرات جـاری توسـط آب و بطورکلی رفع کلیه موانع موجود در مسیر گردشی آب از ورودیها تا لولههای پائین آورنده.

-۴ بررسی و کنترل کلیه مبادی ورود مس و روی که دراثر خـوردگی و تخریـب بطـور بـالقوه احتمـال آلوده سازی آب تغذیه بویلر را دارا هستند که یکی از مهمترین این منابع آلوده کننده کندانـسورهای نیروگاه میباشد .

  ضخامت سنجی لولههایکندانسورولولههای گرمکن فشار ضعیف و آنـالیز دقیـق از نظـر مـس وروی (Zn)

-۶ پایش و کنترل مداوم شیمی آب از نظر عوامل رسوب زا مثل سختی آب وارائـه دسـتورالعمل مـدون جهت بازگشت به نرمهای قابل قبول هنگام انحراف از مشخصههای کیفی ونرم آب.

-۷ در هنگام توقف به منظور جلوگیری از خوردگی حفره ای ناشـی از وجـود اکـسیژن محلـول در آب بویلر لازم است یک عامل اکسیژن زا به مقدار مناسب در آب بویلر موجود باشد .

-۸ جلوگیری از تزریق تریسدیم فسفاتکه موجبات تشدیدخوردگی کاستیک خواهد شد.

-۹ رفع نشتیهای احتمالی آب سیرکوله برجهای خنک کننده به آب تغذیه و کنترل مسیرها.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.