راه های اعتراض به صورت مطالبات درج شده در آگهی

0

اعتراض به صورت مطالبات

این صورت] صورت مطالبات[ از طریق آگهی به اطلاع بستانکاران خواهد رسید و در اختیار کسانی که ادعای حقـی نسـبت بـه متوقف می نمایند گذاشته می شود. به بستانکاران مردود و همچنین بستانکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده و اداره به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.4

آگهی مذکور در ماده 35 قانون اداره تصفیه باید در همان روزنامه ای که توقف اعلام شده است درج گـردد. (قسـمت اول مـاده 45 آیین نامه قانون اداره تصفیه).

هر کس نسبت 5 به این صورت اعتراض داشته باشد، در ظرف بیست روز از انتشار آگهی، حق دارد در دادگاه صادر کننده حکـم توقف اقامه دعوی کند.6 اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا از طلب او مبلغی کسر گردیده و یا حق رهن و یـا رجحان او منظور نشده، دعوی بر علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق کسی که قبول شده مـورد اعتـراض باشـد، دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی کـه تخصیص به آن داده شده ، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی، به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکـاران -تقسیم خواهد شد.

2 ماده 33 تا 36 قانون تصفیه امور ورشکستگی –3 ماده 30 قانون تصفیه امور ورشکستگی –4 افتخاری، جواد، منبع پیشین، صفحه 185

1 ماده 35 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

2 ماده 36 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی –3 به موجب رأی اصراری شماره 628 ، 1345/4/22 ، هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین تصمیم گرفته است که طلبکار پس از بیست روز مذکور

نیز می تواند به دادگاه مراجعه کند، ولی در این صورت مطابق ماده 473 قانون تجارت، در صورتی که دعوایش به نتیجه برسد، جزء غرما محسوب خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.