سابقه ی پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی تحقیقات مهندسی سازه

0

 مقدمه

پایداری المان های خرپا و تعیین نیروی کمانشی آن ها سابقه ی بسیاری در تحقیقات مهندسی سازه دارد. از سال های دور تلاش هایی برای کمانش ستون ها انجام شده است . مسایل الاستیکا نخستین بار توسط اولر در سال ١٧٧٠ مورد بررسی قرار گرفت [١]

وی همچنین مطالعاتی را در سال ١٧٨٨ در باره ی کمانش ستون ها تحت وزن خود منتشر کرد [٢].کیرشوف تشابه معادلات دیفرانسیل منحنی تغییر مکان با نوسان یک آونگ را در سال ١٨۵٩ به انتشار در آورد[٣]

در سال ١٨٨٠ حالت های مختلف خیز های خیلی زیاد توسط سالچوتز به چاپ رسید[۴] در سال ١٨٨٢ گرینهیل توانست حلی برای معادلات اویلر ارائه دهد [۵]کلبش در سال ١٨٩٢ شکل اصلاح شده تئوری کیرشوف شامل میله هایی با انحنای اولیه در لایپزینک منتشر کرد[۶].حل بسته معادلات دیفرانسیل کمانش سال ها بعد در سال ١٩٢٩ توسط دینیک به دست آمد [٧

].بیوت و کارمن نیز همین کار را در سال ١٩۴٠ انجام دادند [٨]. در سال ١٩۶١ تیموشینکو معادله دیفرانسیل کمانش اعضا با مقطع منشوری و حل آن را ارائه داد [٩]. فریش فی در سال ١٩۶۶ حل تحلیلی برای نیروی بحرانی کمانش یک المان منشوری با نیروی محوری یکنواخت تحت شرایط مرزی مختلف به دست آورد.[١٠]

جین لویس باتوز در سال ١٩٧٩در مقاله ای به نام الگوریتم جابجایی افزایشی برای مسایل غیر خطی می گوید از آنجا که اغلب از روش های نیوتنی مانند نیوتن ، نیوتن -رافسون و افزایشی خود اصلاحی و استاندارد برای حل پایداری غیر خطی سازه ها استفاده می شود لازم است تا این روش ها را برای پیگیری شکل پس از کمانش همراه با بار ناگهانی بهبود ببخشیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.