سرچشمه و منبع برتری جویی از نظر آدلر

0

تلاش برای برتری؛ هدف غایی: برتریجویی از احساس حقارت سرچشمه میگیرد و این دو از هم جداشدنی نیستند. (سیاسی، (85 :1389 آدلر مفهوم تلاش برای برتری را به عنوان هدف غایی تلاش آدمی و واقعیت اساسی زندگی در نظر دارد. برتری جویی از نظر آدلر به معنای گرایش به تکبّر و سلطه جویی یا تصوّری اغراق آمیز از تواناییها و پیشرفتهایمان نیست

. آدلر به بهترین شکل، منظور خود را از این اصطلاح با کاربرد واژه کمال نشان میدهد. »کمال عبارت است از نوعی چیرگی، تکاپوی رو به بالا، یک افزایش، یک انگیزش از پایین به بالا، یا نیروی محرکهای از کاهش به سوی افزایش. واژهی کمال از کلمهای لاتین به معنای کامل کردن یا به پایان رساندن برگرفته شده است. این معنایی است که آدلر برای این اصطلاح اختیار کرده است« (همان: .(146

همچنین آدلر بر این نکته تأکید دارد که تلاش برای کمال و غلبه بر احساس حقارت از راه کسب مهارت، فطری هستند(کُری، .(108 :1387 از نظر او تلاش برای برتری جزء لازم و ضروری زندگی هر فرد است که در سرتاسر زندگی انسان از تولّد تا مرگ تداوم دارد. این اصل ذاتی و پویاست که از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته و میتواند به هزاران شکل آشکار شود و هر فردی شیوهی خاص خود را برای کسب کمال به کار میگیرد.

نوع» و چگونگی تجلّی تلاشهای فرد برای تفوّق و برتری به احساسات حقارت او و راههای جبرانی انتخاب شده توسط او بستگی دارد؛ که در نتیجههب شخصّیت او وجههی خاصی میبخشد« (شفیع آبادی، .(91-90 :1385

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.