شرح علامت سه ستاره، علامت مناسب برای تغییر روال نوشته

0

در اینجا خواننده با مشاهده علامت سه ستاره، آماده دریافت مطلبی خواهد بود که از نوع و جنس مطالب قبلی نیست.

– مراقبت کفایت منطقی اجزا در نوشته: در این مرحله نوشته نخست از نظر نویسنده وبعد از دیدگاه خواننده مورد بررسی قرار می گیرد. در بادی امر بررسی با عنوان نمودن پرسشهای زیر – از نظر گاه نویسنده – آغاز می شود.

علامت سه ستاره *** علامت تغییر روال نوشته است. رجوع شود به بخش نشان گذاری.

با ویرایش فکر خویش به داشته، عیناً به کاغذ منتقل می شود

– آیا آنچه در فکر خویش داشته، عیناً به منتقل است ؟

-یا حق مطلب را اداء نموده و کسر و کاستی در آن مشاهده نمی شود؟

– آیا پیام خود را به روشنی و صراحت بیان نموده اید؟

– آیا نوشته از کمال و جامعیت منطقی برخوردار است؟

سپس موضوع از دیدگاه خواننده مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور باید نویسنده خود را به جای خواننده قرار داده و آنگاه به قضاوت نشیند. در این حالت باید مخاطب و یا مخاطبین با طرح پرسش های زیر شناسایی گردیده و بعد از آشنایی کامل به حالت ، یقه آنها، نوشته اصلاح شود. شناخت خوانندگان با طرح پرسش های زیر:به سهولت انجام می شود

– آیا نوشته فقط به وسیله یک نفر خوانده خواهد شد؟

– آیا بیش از یک نفر نوشته را مورد مطالعه قرار خواهند داد؟

– مقام و موقعیت علمی و اجتماعی خوانندگان چیست و در چه حد است؟

– سطح دانش آنها مشابه و نزدیک به هم است و یا در سطوح مختلف قرار دارند؟

– آیا در واژهگزینی رعایت مقام و موقعیت مخاطب شده است؟

– آیا نوشته فقط برای یک مرتبه مورد مطالعه قرار میگیرد و یا اینکه به عنوان سند باقی خواهد ماند ؟

با انعکاسی نتایج حاصل از بررسی پاسخ پرسشهای مزبور در نوشته و امعان نظر کافی در آن، این مرحله از کار نیز به پایان میرسد. او در بررسی نحوه استفاده از منابع و مآخد : انتخاب منابع و نحوه استفاده از آن به دانش و کمال و سلیقه نویسنده بستگی دارد و در حقیقت یکی از وظایف اصلی وی است. در بخشهای پیشین نیز گفته شد که ارزش نوشته به اعتبار منابع و مآخذ مورد استناد آن بستگی دارد. بنابراین نویسنده آگاه، خود باید در این زمینه دقت لازم را ملحوظ دارد. به همین دلیل نیازی نمیبیند که در این مقوله صحبتی به میان آید. بنابراین به موارد فنی کار یعنی نحوه استفاده صحیح از منابع و مآخذ و همچنین انعکاس آن در کل نوشته از طریق

– طرح و پاسخ پرسش های زیر اشارت خواهد رفت.

– آیا انعکاس نقل قوط ها در نوشته طبق روشهای علمی انجام گردیده است؟

– آیا از نشان های مربوط به نقل قول و «…..» درست استفاده شده است ؟

-نحوه شماره گذاری و یا علامت گذاری زیرنویسها بر اساس روش علمی انجام گردیده است؟

آیا فهرست منابع و مآخذ در جای خود آورده شده است؟

– بر اساس عنوان کتاب و یا بر اساس نام مؤلف و یا شیوه های دیگر  انجام گردیده است؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.