شناخت اقسام واو در رسم الخط فارسی و عربی

0

ص= S

این حرف هفدهمین حرف از الفبای فارسی و چهاردهمین از الفبای عربی وهجدهمین  حرف از الفبای ابجدی است و در حساب جمل معادل نود و نام این حرف صاد است . این حرف مخصوص زبان عربی است و در زبان فارسی در بعضی از کلمات ازقبیل صد ، شصت ، اصفهان را با ان می نویسند . مرحوم دهخدا مؤلف لغت نامه عقیده داشتند که برای رفع اشتباه در فارسی «ص» را بجای « س » استعمال می کنند اما استاد جلال الذین هما دی عقیده دارند که اغاز بعضی کلمات با حرف سین نزدیک به صاد تلفظ میشود  و وقتی خط عربی بجای خط پهلوی انتخاب شد حرف صاد را مناسب دیدند و آن کلمات را با صاد نوشتند همین عقیده در مورد «ت» و «ط» ابراز کردند .

و= U=W=O=V=aO=oW

این حرف سی امین  حرف الفبای فارسی و بیست ششمین حرف ار الفبای عربی بیست و ششمین حرف از ابجد و در حساب جُمل معادل شش و نام ان « و او » است .

اقسام واو

ما « و » را رسم الخط وتسمیه به اصوات و حروف متعدد اطلاق می کنیم.

و اثبات شرح اجمالی آنها :

و او معروف = و آن t تلفظ همی یکی از حروف مصوت فارسی مثل بودن

۲ ) و او مجهول=  سی و ان o تلفظ می شود و از حروف مصوت فارسی است این تلفظ در فارسی قدیم بوده و امروز متروک است فقط در بعضی لهجه ها بوده است  باقی مانده است  تلفظ روز به معنی یوم در قدیم به صورت roz بوده است

۳- واو کوتاه= u که حرفیست مصوت نظیر واو عطف (در تلفظ قدیم و لهجه ھا) نشست و برخاست

۴- واو= oکه حرفی است مصوت ، نظیر واوعطف مانند اتومبیل

۵-واو=v که از حروف صامت فارسی است. مانند حرف و او در وام و گاو

۶) و او ماقبل مفتوح= aO این تلفظ در مخاطبات قدیم بوده است امروزه غالبا تلفظ wo  .o میشود مانند : گندم -جو

۷-واو ما قبل مضموم:ow که دو صوتی بشمار میرود و تلفظ رایج امروزه است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.