شناخت روال کلی بخشنامه و چگونگی پایان بخشیدن به بخشنامه

0

باناگفته پیداست که نوشته باید از دیدگاه معنوی و ظاهر کامل باشد و نقصی در آن ملاحظه نگردد. جامع جمیع جهات باشد و تمام لوازم بیان مطلب را در برداشته باشد. بالاخره مانع از ایجاد پرسش مکرر باشد، یعنی تا حد امکان متن تنظیمی به دور از موارد نامشخصی، تاریک و ابهام باشد. قسمت پایانی بخشنامه همانند دو بخش دیگر متن باید ضمن رعایت روال کلی بخشنامه، به طور مستقل رسالت خود را به انجام رساند. برای پایان بخشیدن به بخشنامه از چند جمله با عنوان اختتامیه و یا بیانیه پایانی استفاده می شود. این بیانیه می تواند تأکیدی بر اجرای دستورات، نحوه عمل، تشویق در انجام کار، مشخص کننده وظیفه و مسئولیت مجریان، کنترل سطوح دیگر و بالاخره بیان موارد قانونی در برخورد با پیام بخشنامه باشد.

هدف از نگارش بیانیه پایانی هر چه که باشد، باید تا حد امکان مؤدبانه بوده و رعایت شخصیت گیرندگان را بنماید. چرا که استفاده از هرگونه کلمات در بیان و انشای بخشنامه معرف شخصیت امضاکننده آن است و بخشنامه به عنوان یک نوشته به دور از این اصل کلی نیست. در اینجا چند بیانیه پایانی و یا اختتامیه به عنوان مثال آورده می شود.

– بدیهی است اجرای دقیق و کامل این درخواست قانونی که به جهت نظم و نسق دادن به حساب اموال دولت میباشد؛ خدمتی به کشور اسلامیمان است که در نهایت موجبات رضایت پروردگار را فراهم خواهد ساخت. – کوشش و مساعدت در اجرای کامل مفاد این بخشنامه گامی مؤثر در . پیشرفت سازمان است که خود آغازی بر حرکت به سوی سازندگی و .آبادانی میهن عزیزمان است – مدیران و مسئولان واحدهای مختلف شرکت بر حسن اجرای این بخشنامه نظارت خواهند نمود و هر ماهه به طور مستقیم گزارش کار خود .به اینجانب ارائه خواهند داد

– اساتید ارجمند مفاد این بخشنامه را به هنگام تدریس به دقت ملحوظ نظرداشته و در پایان ترم، نتایج ارزیابی را به همراه نظرات خود به معاون آموزشی دانشگاه جهت طرح در گردهمایی عمومی ارائه خواهند فرمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.