شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی

0

شناسایی اراضی مرطوب و باتلاقی:

اراضی کشاورزی که سطوح آب زیرزمینی در آن بالا باشد باعث از بین رفتن آن می  شود از آنجاکه آب موجود در اراضی کشاورزی در تصاویر ماهواره ای قابل تشخیص  می باشند میتوان با استفاده از این تصاویر   محل های مرطوب و باتلاقی را تعیین نمود و با استفاده از زهکشهای مناسب می که جهت میزان را نیز میتوان به کمک تصاویر ماهواره ای طراحی کرد، آب اضافی را از اراضی کشاورزی خالی کرد تا گیاه بتواند رشد خود را بطور طبیعی انجام دهد  . با بررسی تصاویر زمانهای دیگر از همین مناطق باتلاقی اراضی کشاورزی می توان اثرات عملکرد زهکشهای طراحی شده  را بررسی نمود .چنانچه اراضی کشاورزی هنوز باتلاقی باشد یا در تغییر سمت  نمود کشی با کانالهای دیگر اضافه نمود.

-پایش محصولات :

پیشرفت های تکنولوژی در چگونگی برداشت تصاویر ماهواره ای این امکان را می دهد که کاربر براساس نیاز ،تصاویرخاص رادر زمان های خاص سفارش دهد(باکمتراز ۵روز دربرای سنجنده های خاص ).محصول سالم درطول دوره رشد دارای یک نظم در بازتاب طیفی در طول موج های مختلف می باشد.به عبارت دیگر هرگیاهی در مرحله جوانه زدن دارای یک بازتاب خاص در مرحله رشد نوع دیگراز بازتاب خاص ودر مرحله رسیدگی وبرداشت نیز بازتاب خاص خود را دارد.هرگونه تغییر در این میزان درمراحل داشت و برداشت توسط سنجنده ها قابل تشخیص می باشند.حتی در مرحله کاشت نیز تصاویر ماهوره ای خصوصا تصاویر راداری می توانند به منظوربهتر آماده ساختن زمین کشاورزان را یاری نمایند.با اخذ تصاویر مورد نیاز  وبررسی آنها در صورت بروزمشکل قبل از گسترش آن به نواحی دیگر بااقدامات لازم انجام داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.