شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن

0

پوشش محصولات کشاورزی:

به منظوراینکه بیمه گر وبیمه شونده ،ارزیابی دقیقی از میزان پرداخت خسارت دراراضی کشاورزی داشته باشند تصاویرماهواره ای می توانند بسیارموثرباشند.بیمه گرمی تواند در مرحله اول بررسی وضعیت کنونی اراضی کشاورزی، سطح میزان بیمه راتعیین کند.

-تخریب اراضی کشاورزی وتبدیل آن به کاربری های دیگر:

امروزه ازمشکلات عمده جهان خصوصا در جهان سوم گسترش بی رویه شهر درحاشیه به صورت افقی  باشد. این گسترش باعث تخریب اراضیکشاورزی و تبدیل آن به مناطق مسکونی، صنعتی و حتی بایر می شود. بااستفاده از تصاویر ماهواره میتوان این روند تخریب را ارزیابی نمودو میزان خسارات وارده را تخمین زد.از آنجا که تصاویر ماهواره ای درآرشیوسازندگان آن نگهداری میشودمیتوان بامقایسه تصاویر تاریخهای قبل تاتصاویرکنونی میزان وروند تخریب را مقایسه نمود،وبرنامه ریزان راجهت حل مشکل به تلاش واداشت .

شناسایی منابع آلوده کننده وروند گسترش آن :

آلودگی هایی چون دودحاصل ازآتش سوزی،گسترش فاضلاب سطحی،آلودگی های نفتی در روی زمین اثرات خاص خود رادارند.درخصوص آتش سوزی ها باتوجه به اینکه باعث افزایش دمای اطراف خود وایجاد دود می شود درتصاویرماهواره ای به طور مستقیم قابل شناسایی وبررسی می باشند.آلودگی های نفتی خصوصا در منابع آبی در تصاویر ماهواره ای کاملا آشکارمی باشند.این آلودگی ها علاوه برتخریب اراضی کشاورزی اثرات غیرقابل جبرانی برمحیط زیست می گذارند.به همین دلیل علت ،شناسایی وکنترل آن نقش بسیار مهمی هم در کشاورزی و هم در حفظ محیط زیست دارند.[ ٧]

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.