شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی

0

کاربرد های سنجش از دور در کشاورزی

-تعیین سطح زیرکشت :

: با پیشرفت تکنولوژی در سنجنده ماهوارهای درخصوص قدرت تفکیک فضایی بالا این امکان بوجود   آمده است که بتوان سطح اراضی کشاورزی را اندازه گیری نمود.ازجمله این ماهواره ها تصاویر Spot۵ با قدرت تفکیک ٢.۵ متر،ماهواره  Ikonos با قدرت تفکیک ١متر وماهواره Quic Bird با توان تفکیک ۶٠ سانتی متر.

 

-شناسایی وتعیین سطح گسترش آفات وامراض گیاهی درسطح اراضی کشاورزی:

سنجنده ها درطول موج های مختلف ازمریی تامادون قرمز و راداری ازسطح زمین درحال تصویربرداری می باشند.گیاهان زمانی که به آفاتی دچارمی شوندبازتاب آنهادرطول موج های مختلف تغییرمی کند.این تغییرات توسط سنجنده هاقابل تشخیص می باشند باتغییردرمیزان بازتاب طیفی دربخش از اراضی کشاورزی می توان پی به وقوع یک بی نظمی برد.میزان سم مصرفی رامیتوان باتوجه به سطح محصول آفت زده شده که از تصاویرماهواره ای استخراج می شوند،تعیین کرد.این نقش مهمی درحفظ محیط زیست وجلوگیری ازتخریب آن  بامصرف زیاد سموم دارد.

–تنش آبی: کمبودآب دربرگ باعث تغییردرجذب وبازتاب امواج الکترومغناطیسی میشود.به عبارت دیگربازتاب یک برگ که غشای آن ازآب اشباع می باشدبایک برگ که کمبود آب دارد در طول موج های مختلف تفاوت دارد.شاخص (ndwi) ازجمله شاخص هایی است که درجهت ارزیابی میزان تبخیر وتعرق ازسطح برگ وجود دارد.از آنجا که وجودآب در برگ تاثیر زیادی در حرارت محیط دارد پس با  اندازه گیری این محدوده طیفی و با عملیات زمینی می توان میزان کمبود آب را تخمین زد.از جمله کاربردهای این شاخص و  شاخص های مشابهه آن که کمبود آب را در اراضی کشاورزی مشخص می کند،زمان آبیاری می باشد .باتوجه به اینکه کشور ایران در محدوده خشک زمین قرار دارد و کمبود آب از مشکلات عمده بخش کشاورزی  می باشد، با این کاربرد   توان در مصرف آب برنامه ریزی دقیقتری نمود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.