شکل نوشتن مقاله بااستفاده از سیستم نام و سال

0

 استفاده از سیستم نام و سال

هنگام نوشتن مقالات تحقیقی با سیستم نام و سال، از قوانین زیر پیروی کنید (بخش ۱۰ ب را نیز ملاحظه کنید.)

۱. سال را در پرانتز، بلافاصله بعد از نام نویسنده ی معتبر قرار دهید.

۲. اگر در جمله ی خود نام نویسنده ی معتبر را ذکر نکرده اید، نام او، سال انتشار و حتی شماره ی صفحات را در پرانتز بیاورید.

۳. وقتی دو نویسنده دارید، هر دو نام را بنویسید: ” (تارگرسون و اندروز، ۱۹۹۲)”. وقتی سه تا شش نویسنده دارید، نام تمامی آن ها را در مدخل اول بیاورید، مثل ” (تارگرسون، اندروز و دانلپ، ۱۹۹۲)” اما از آن به بعد”(تارگرسون و دیگران، ۱۹۹۲)” را به کار برید. وقتی بیش از هفت نویسنده دارید، در اولین و تمامی مدخل های بعدی عبارت “(فردریکس و دیگران، ۱۹۹۲)” را بنویسید.

۴. برای مشخص کردن آثار یک نویسنده در طول یک سال، از حروف کوچک (a, b, c) استفاده کنید؛ برای نمونه:”تامپسون (۱۹۹۲a)” و “تامپسون (۱۹۹۲b)”. سپس در فهرست منابع خود از “۱۹۹۲a” و “۱۹۹۲b” استفاده کنید.

۵. اگر لازم است، اطلاعات بیشتری را اضافه کنید.

۶. در مورد نقل قول مستقیم یا تفسیر یک صفحه ی خاصی، باید نام نویسنده، سال انتشار و شماره ی صفحه (یا صفحات) را مانند زیر بنویسید: الف. ذکر نقل قول یا تفسیر در وسط جمله لازم است. ب. نقل قول یا تفسیری که در انتهای جمله قرار گیرد. ج. نقل قولی طولانی که در بخشی جدا از متن آورده شده است (و در نتیجه در گوشه قرار نگرفته است)

۷. تمامی منابع به کار رفته در متن را باید در فهرست الفبایی منابع در انتهای مقاله بیاورید. تقریبا برای هر رشته ای، شکلی خاص مورد نیاز است؛ بنابراین دستورالعمل های مربوط به رشته ی خود را بررسی،

 استفاده از سیستم نام و سال برای مقالات علوم اجتماعی

آموزش                جغرافیا                  اقتصاد خانواده

زبانشناسی            تربیت بدنی           علوم سیاسی

روانشناسی           جامعه شناسی       

برای رشته های مختلف علوم اجتماعی، سیستم نام و سال به کار میرود. در کلی، قوانین دستنامهای انتشارات APA (فصل ۱۰ را ملاحظه کنید) مقبولیت گستردهای کسب کرده است، اما در رشته های مختلف، گونه های متفاوتی از آن به کار میرود.

استناد درون متنی سیستم نام و سال را مطابق مطالب بخش ۱۱ الف یا بخشی ۱۰ ب، به کار برید.

فهرست منابع نام این فهرست را “منابع ” بگذارید. از سبک APA مطابق مطالب بخش ۱۰ج، استفاده کنید.

توجه: شکل این مدخل ها عموما براساس سبک و شکل چندین ژورنال آموزشی نظیر ژورنال تحقیقات آموزناسی، فصلنامه ی مجری آموزناسی، فناوری و ارتباطات آمورتسی و فصلنامه ی تحقیقات آموزانسی می باشد.

– اقتصاد خانواده

سیستم نام و سال را مطابق مطالب بخش ۱۱ الف و یا بخشی ۱۰ب، به کار برید.

– زبانشناسی: سبک LSA

استناد درون متنی استنادات درون متنی برای مطالعات زبانشناسی، تقریباً همیشه شامل استناد به صفحه ای خاص از اثر مورد نظر، همراه با تاریخ انتشار آن است که با علامت دونقطه از هم جدا می شوند. برای نمونه: “جونز ۱۹۸۳: ۱۸-۱۲” یا”مرجع اخیر گیفورد (۱۹۸۲: ۱۶۲)”. بنابراین، از معیارهای اصلی سیستم نام و سال و یک علامت دو نقطه برای جدا کردن سال انتشار و شماره ی صفحه (یا صفحات) پیروی کنید.

فهرست منابع همان طور که در زیر نشان داده شده است، نام این فهرست را “منابع ” بگذارید و مدخل ها را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید. سال انتشار را بلافاصله بعد از نام نویسنده قرار دهید. در مورد مدخل های مربوط به ژورنال ها، به منظور جدا کردن شماره ی صفحه و جلد، به جای کاما یا دونقطه، از نقطه استفاده کنید. زیر هیچ کلمه ای خط نکشید. نام ژورنال های زبانشناسی به صورت اختصاری آورده می شود اما این قانون در مورد دیگر ژورنال ها صدق نمی کند.

توجه: شکل این مدخل ها عموما با قوانین انجمن زبانشناسی آمریکا،LSA، پژوهشنامه ی شماره ی ۷۱ (دسامبر ۱۹۷۶)، صفحات ۴۵-۴۳؛شماره ی سالنامه ی دسامبر و نیز شکل و سبک اعمال شده توسط ژورنال ربانی مطابقت دارد.

– تربیت بدنی

استاد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف و یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شد، به کار برید.

فهرست منابع از قوانین سبک APA همان طور که در فصل ۱۰، توضیح و نشان داده شد، پیروی کنید.

-علوم سیاسی

استاد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف و یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شد، به کار برید.

فهرست منابع از قوانین سبک APA همان طور که در فصل ۱۰، توضیح و نشان داده شد، پیروی کنید.

– روانشناسی: سبک APA

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.