شیوه نگارش مقالات علمی و ارائه سمینار

0

برای ذکر روش ها میتوان از روش معمول ارائه آنها براساس زمان و ترتیب انجام آزمایش و توالی روشها و یا هر روش منطقی دیگر از قبیل زمان آزمایش یا محل انجام استفاده نمود. حتی می توان روش ها را برحسب موفقیت آمیز بودن و یا هر حالت دیگر مرتب، دسته بندی و سپس .نوشت، این کار موجب درک راحتتر خواننده میشود روش ترتیب زمانی همیشه کارایی ندارد چرا که گاهی در برخی از مقالات باید روش های مربوط به هم را با هم توضیح داد، در این صورت ترتیب زمانی منظم نمی تواند همیشه رعایت شود. برای مثال اگر یک اندازهگیری خاص تا آخر در تحقیق انجام نشده باشد، روش سنجش باید همراه با بقیه روش های اندازهگیری توضیح داده شود. در نوشتن این بخش می توان از عنوانهای فرعی استفاده کرد.

عنوان های فرعی ذکر شده در این قسمت خواننده را در درک سریع رابطه یک روش خاص با نتایج مربوط کمک میکند. در مورد مواد، ضروت دارد خصوصیات تکنیکی دقیق آنها، مقادیر، منبع یا روش تهیه آنها ذکر گردد. گاهی لازم است مشخصات فیزیکی و شیمیایی مواد استفاده شده نیز فهرست شود. در این رابطه محقق ابتدا باید به این سوال که آیا ماده خاص در تولید نتایج تحقیق ضروری است یا خیر پاسخ گوید، سپس مشخص سازد آیا سایر محققین قادرند به آسانی به ماده خاص فوق دسترسی پیدا کنند. در صورت مثبت بودن پاسخ این دو سوال، محقق باید در این قسمت به ذکر آنها بپردازد.

اگر ترکیب تجاری خاصی استفاده شده، باید نام شیمیایی و استاندارد آن و ترکیب اجزاء متشکل آن ذکر شود و پس از آن اسم تجاری یا مخفف آن استفاده شود. نام و مشخصات سازنده آن نیز باید در داخل پرانتز بعد از ذکر اولین بار آن نام آورده شود. وقتی فرآورده خاص یا مادهای باید از طریق نام تجاری آن شناخته شود، باید نام کارخانه و محل آن یا نام توزیع کننده آن بعد از نام ماده یا محصول در داخل پرانتز ذکر گردد. به طور مثال اگر در کار تحقیقی از دستگاه اندازهگیری کننده CO2 جهت اندازهگیری مقدار تنفسی در خاک استفاده شده است، باید نام تجاری آن به صورت زیر ذکر گردد:

مواد مورد استفاده اشاره شود. استفاده ana البته ضرورت ندارد. به اسم تجاری و کارخانه سازندهن ام های شیمیایی یا غیر تجاری معمولاً از تبلیغ نام تجاری جلوگیری می کند. اگر ماده خاص یا – وسیله استفاده شله در آزمایشی به طور ویژه تهیه شده باشد و یا مواد اختصاصی استفاده شده خیلی – معروف نباشند باید خواص شیمیایی و فیزیکی آنها (خلوص، pH و غلظت) بیان شود. ذکر نام شیمیایی در این بخش در مقایسه با نام تجاری ارجحیت دارد. به طور مثال هیومیک اسید با نام اختصاری (IHSS-HA) از سازمان بینالمللی انجمن مواد هیومیکی (IHSS) خریداری شد. همچنین، ممکن است در دنیا تنها یک نام غیر انحصاری شناخته شده باشد در حالی که یک نام انحصاری فقط در یک کشور یا یک ناحیه خاص شناخته شده میشود.

با این وجود، اگر تفاوت های واضحی بین محصولات انحصاری وجود داشته باشد و این تفاوتها مهم باشند (مثل محیط کشت یک موجود زنده ذره بین خاصی)، لازم است از نام تجاری به همراه اسم کارخانه تولیدکننده استفاده شود. برای مثال هر لوله آزمایش استانداردی میتواند در آزمایشی استفاده شود، اما اگر محققی در کار تحقیقی خود از لوله آزمایش استاندارد استفاده کند، لازم نیست از شرکت سازنده آن لوله ها ذکری به میان آورده با این حال اگر لوله آزمایش استفاده شده از جنس خاص مانند تفلن ” یا پیرکس (یا هر خصوصیت متفاوت با لوله آزمایش استاندارد) باشد باید از آن نام برده شود و نام کارخانه سازنده آن ذکر گردد. اگر لوله آزمایش مذکور به آسانی قابل تهیه نباشد، باید ذکر شود که این وسیله از .کجا می توان تهیه کرد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.