عوامل موثر در معماری تغییر شکل پذیر

0

عوامل موثر در معماری تغییر شکل پذیر

تغییر شکل پذیری

ساختارهای تغییر شکل پذیر می تواند هم در تک تک اجزای خرد ساختاری آنها ایجاد گردد و هم در کلیت سیستم وجود داشته باشد. به طور واضح ساختارهای تغییر شکل پذیر مزایای ساختارهای تغییر شکل پذیر  بسیاری همچون کاهش حجم و از بین بردن دید مزاحم، سهولت حمل و نقل و … دارا خواهد بود.

هندسه تغییر شکل

از دیگر موارد بسیار مهم و با اهمیت در ساختمان یک سیستم متحرک، هندسه تغییر شکل می باشد. این عامل در شکل گیری نوع م صالح مورد ا ستفاده و نحوه ارتباط بین تک تک اجزای سازه ای و غیر سازه ای ب سیار دخیل بوده و قابل ملاحظه ا ست.یکی از عوامل تاثیر گذار هند سی نوع حرکت یک ساختار متحرک بوده که شامل تا شوندگی، باز شدن و گ سترش یافتن، لغزیدن، خو شه ای شدن، چرخیدن و غلتیدن می باشـد. دیگر فاکنور هندسـی تاثیر گذار جهت حرکت بوده که چهار مورد اصـلی آن بر اسـاس نظریه اتو جهات موازی، مرکزی، دوار و محیطی می باشد.

در اکثر عوامل هندسی تغییر شکل می تواند به دو صورت خرد۸ با جزئیات متحرک یا کلی۹ تقسیم بندی گردد.

مصالح مورد استفاده

نوع مصالح مورد استقاده می تواند در ساختمان این سازه ها بسیار مهم باشد. به طور کلی مصالح مورد استفاده را می توان در دو بخش اصلی مصالح انعطاف پذیر و مصالح صلب طبقه بندی نمود. ویژگی های مصالح و نیز نحوه اتصال آنها به یکدیگر در انتخاب نوع حرکت، سیستم عامل و جهت حرکت بسیار تاثیر گذار است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.