فاکتورهای مهم در گسترش اراضی کشاورزی

0

گسترش اراضی کشاورزی:

تقاضای روز افزون محصولات کشاورزی ایجاب می کند که محدوده های کشت گسترش پیدا کند و این نیاز به بررسی مناطق مختلف می باشد و مناطقی راکه باکمترین هزینه ،زمین محیا و آماده کشت می شود،انتخاب کرد.چهارفاکتور مهم درگسترش عرضه های کشاورزی شامل :١-زمین ٢- آب ٣-منابع انسانی۴-ابزارالات ودیگر نهاده ها می باشد. درخصوص آب ،با استفاده از تصاویر ماهواره ای می توان منابع سطحی آب رابطورمستقیم استخراج نمود و چگونگی دسترسی به آن رامورد مطالعه قرار داد.درخصوص آب های زیرزمینی تصاویر ماهواره ای بابهره گیری از اطلاعات جانبی دیگر می تواندکمک موثری باشند. زمین اگربه صورت نامساعد باشد یعنی شور،سنگی و…باشد می توان از روی تصاویر ماهواره ای کیفیت زمین رابررسی نمود. در تصاویر ماهواره مراکز جمعیتی، راههای دسترسی نیز مشخص می باشند و این بعنوان یک فاکتور میتوان در مکانیابی اراضی کشاورزی جدید کمک کند.از طرف دیگر با استفاده ازتصاویرماهواره Spot۵ امکان تهیه نقشه های توپوگرافی را می دهد که در تهیه نقشه شیب منطقه دارای اهمیت زیادی  می باشد.

تهیه مدل رقومی(DEM) نقشه شیب – جهت شیب و استخراج پروفیلهای عرضی و طولی و برآورد حجم :

همانطور که درمورد کاربردتصاویر ماهواره ای در گسترش نواحی کشاورزی جدید گفته شد. یکی از عاملهای زمین مناسب جهت کشت آگاهی از میزان شیب آن می باشد .رابطه بین  هزینه های آماده ساختن زمین جهت کشت و شیب رابطه مثبت می باشد .یعنی هرچه شیب زمین زیاد باشد هزینه آماده ساختن آن بالاتر  باشد. به همین منظور از بعضی تصاویر ماهواره ای  میتوان مدل رقومی زمین  (DEM)را استخراج نمود .از این مدل با استفاده از نرم افزارهای مختلف پردازش تصاویر ماهواره ای نقشه شیب ، جهت شیب ، پروفیلی  طولی-عرضی و حجم خاک برداری بدست آورد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.