متداولترین واکنش کاتدی اکسیژن در محیط آبی

0

نرخ خوردگی دی اکسیدکربن (CO٢) بوسیله Dewaard و Milliams در شرایطی که محلول با سرعت m/s روی سـطح فلـز حرکت کند، بدست آمده است . سرعت خوردگی به صورت رابطه ای نسبت به فشار جزئی دی اکسیدکربن (PCO٢) و دما(T) گـزارش شده است [۶].

این رابطه برای گازایده آل بوده ، ولی در شرایطی که گاز غیر ایده آل باشد و محصولات خوردگی روی سطح فلز تشکیل شـوند، ضریبهای تصحیح در نظر گرفته اند. اگر چه آنها در ضریبها، تأثیر pH و چگونگی توزیع محصولات روی سطح را در نظر نگرفتـه انـد ولی در تحقیقات اخیر به بررسی این فاکتورها نیز پرداخته شده است [۷].از طرفی ، اهمیـت خـوردگی دی اکـسیدکربن در صـورت خوردگی درونی لوله های گاز، حاصل از دی اکسید کربن و اکسیژن …همراه بودن با اکسیژن بر مهندسین خوردگی پوشیده نمیباشد. این دو گاز همراه با هم در محیط آبی ، خوردگی را ۴٠ تـا ۵٠ برابـر افزایش میدهند[۵ ]

. متداولترین واکنش کاتدی اکسیژن در محیط آبی به صورت زیر میباشد:

الگوهای جریان  بررسی خطوط لوله ۴۴ شرکت گاز رسانی در سال ۱۹۸۸ نشان داده که حد اکثر مقدار مجاز اکسیژن کمتر از %vol ١.٠ تا %vol ١٠می باشد[۸].سولفید هیدروژن نیز  مانند دی اکسیدکربن در آب حل شده و در دو مرحله هیدرولیز میگردد که pH محیط راکم میکند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.