مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر بارش فکری

0

روش تدریس بـارش مغزی/فکـری: » بـارش مغـزی تکنیکـی اسـت کـه در آن افـراد تشـویق مـی شـوندتا ایـده های خلاقی را در گروه مطـرح سـازند و هـر آنچـه کـه بـه ذهنشـان مـی رسـد و بـا موضـوعی خـاص ارتبـاط دارد،بیـان کنند.[2]«در روش بارش مغزی، پس از این کـه مسـأله ای در کـلاس ارائـه شـد، معلـم از دانـش آمـوزان مـی خواهـد تـا هر تعداد راه حل را که می توانند برای مسأله بنویسـند. معلـم پـیش از ارائـه همـه راه حـل هـا بـه وسـیله دانـش آمـوزان، نبایـد هـیچ گونــه اظهـارنظری در ایـن خصـوص بنمایــد. ایـن روش، شـبیه روش تـداعی آزاد اســت کـه در روان کــاوی مورد استفاده قرار می گیرد.این روش با هدف تولید ایده های جدید و خلاق در بین دانش آموزان اجرا می شود.

مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر بارش فکری: مرحله نخست(بیان و ارائه قوانین یورش فکری):با نصب فهرست قوانین بر روی تخته یا روی دیوار می توانیم فرایند برگزاری جلسه را هدایت کنیم.و این قوانین در واقع خط قرمزی هستند که اعضای جلسه نباید از آن تخطی کرده و یا قوانین را نادیده انگارند.برای مثال نحوه رسم»متوازی الاضلاع« را با این روش ارائه می کنیم.قوانین عبارتند از:انتقاد کردن ممنوع،تعداد راه حل های ارائه شده از نظر کمی مهم است،ایده های جسورانه تر پذیرفته می شود پس در طرح افکار و ایده ها نترسید،از نظرات دیگران می توان برای بیان راه حل ها استفاده کرد.

در یک فاصله زمانی مشخص باید ایده ها تواید و ارائه شوند. مرحله دوم(ارائه موضوع یا مسئله):بهتر است،این مرحله را با این عبارت:»چه شیوه ها و راههایی هست تا…؟« شروع کنیم.در مثال متوازی الاضلاع این سوال را طرح می کنیم:چه راه ها و شیوه هایی وجود دارد تا نحوه رسم شکل متوازی الاضلاع را نشان دهیم؟مرحله سوم(آغاز ابراز ایده یا فکر):کار ارائه ایده به صورت های متفاوتی انجام می شود. یک روش آن است که هر فرد ایده خود را بگوید و نوبت به فرد دیگری یرسد،و بدین ترتیب یک جریان چرخشی پدید آید. در مثال مورد نظر ایده برخی ایده های تولید شده عبارتند از:رسم متوازی الاضلاع با خط کش،با دو خط موازی، با کشیدن یک زاویه که درای دو ضلع است،از دو خط متقاطع،با مستطیل،بر مبنای دو خط عمود بر هم و…

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.