مراحل اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه

0

اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ

ﭘﺲ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﺰا و روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺖ،ﻃﺮاح ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺧﻮد دارد.ﻣﻮارد زﻳﺮ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب راه ﮔﺸﺎی ﻃﺮاﺣﺎن و ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﻴﺎس

ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ اﺳﺖ.ازآﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ دارای ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻻزم اﺳﺖ ﻃﺮاح از اﺑﺘﺪا ﺑﺪاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﭼﻪ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻗﺼﺪ ﻃﺮاﺣﻲ دارد.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻨﺪ.ﺑﺮای ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺳﺎﺳﻲ وﺟﻮد دارد و درک اﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ.ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺪوﻻر ﻫﺴﺘﻨﺪو ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ دﻳﻮار ﻳﺎ آزاد ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرروﻧﺪ

.اﻣﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻛﺸﺸﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ وﺟﻮد دارد.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﺑﻠﻲ ﻛﺸﺸﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر آزاد و ﺑﺪون ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺗﺼﺎل در ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﻄﺢ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ.ﻟﺬا ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﻘﻴﺎس ﻳﻜﻲ از دو ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.