مطالعات خانوادگی DISC1 و ژنهای مستعد اسکیزوفرنی

0

مطالعات خانوادگی DISC1

ژن DISC1، نخستین بـار در سـال ۱۹۹۰ و در یـک خـانواده بزرگ اسکاتلندی دارای مبتلایان فراوان به بیماریهای ذهنی-روانی شناخته شد .(۶) در این مطالعه، جابه جایی کروموزومی t(1;11)(q42;q14.3) ایــن ژن بــا اســکیزوفرنی، اخــتلالات دو قطبی((bipolar و افسـردگیهـای (depression) عـود کننـده همراهی را نشان داد. نخستین شـواهد نشـان دهنـده دخالـت لوکوس DISC1 در بیماریهای روانی، با مطالعات در جمعیـت فنلانـدی ارائـه شـد کـه در آن پیوسـتگی بـه اسـکیزوفرنی و اختلالات اسکیزوئید در ناحیه ی      نزدیـک بـه ژن DISC1 گزارش شد .(۷) هـم چنـین، بررسـیهـای بیشـتر در جمعیتهای تایوان، اسکاتلند و بریتانیا پیوستگی کرومـوزومی به بیماریهای روانی را نشان داد .(۸)

ژن DISC1

ژنهای مستعد اسکیزوفرنی  DISC1 شــامل دو چندشــکلی تــک نوکلئوتیــدی (SNP) :(Single nucleotide polymorphism) ser704cys(rs821616) و leu607phe(rs6675281) است کـه ser704cys با بیماری اسکیزوفرنی و در واقع چگونگی سـاختار و عملکرد هیپوکامپ همراهی دارد .(۹) برای نمونه، آلل سرین با کاهش حجم ماده خاکستری هیپوکامپ و تغییر فعالیـت در عملکرد ادراکی آن همراهی نشان میدهد. افزون بر این، آلـل cys704 بـــا اخــتلالات افسردگـــی، کــاهش حجــم مـــاده خاکــــستری کورتــــکس هیپوکــــامپ و کــــاهش نـــاهم گردی((anisotropy قطعـههـا در مـاده سـفید پـری فرونتـال همراهی دارد .(۹) مدارک قـوی بـرای نقـش کـورتکس پـری فرونتال (prefrontal cortex=PFC) در اختلالات ذهنی-روانی وجود دارد. در میـان عملکردهـای مربـوط بـه شـیوایی کـلام(آزمون مرسوم برای عملکرد پری فرونتال) در بین افراد سـالم داوطلب، فعالیت PFC درser704/ser704 به ویژه در نـیم کـره چپ بیشتر جلوه میکند .(۱۰) این یافتـههـا بـا گـزارشهـای مبنی بر همراهی سرین ۷۰۴ با بیماری اسکیزوفرنی و حافظـه بیانی (declarative) مختل شده در ایـن بیمـاران همپوشـانی دارد .(۱۱)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.