معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

0

اگر  ١ < SBR  میتوان انتظار داشت که تعادل رسوبات برقرار شده بنابراین فلاشینگ نقشی تعیین کننده در تخلیه رسوبات مخزن خواهد داشت

معیاری جهت ارزیابی فلاشینگ موفق بر مبنای مفهوم ظرفیت پایدار

ظرفیت پایدار مخزن به عنوان حجم ذخیره مخزن که از طریق فلاشینگ در مدت زمان طولانی میتواند ثابت و پایدار نگه داشته  شود  تعریف  می گردد. به  عبارت  دیگر  ظرفیت  پایدار مخزن  بخشی  از ظرفیت  مخزن  است  که  میتوان  با انجام  عملیات فلاشینگ ، رسوبات را از آن تخلیه کرد (یعنی حجم مربوط به کانال فلاشینگ ). مشخصات و فرضیات در نظر گرفته شده برای محاسبه این معیار عبارتند از:

١- رسوبات مسطح و بدون پستی و بلندی در رقوم بهره برداری مخزن قرار دارند.

٢- مقطع کانال ایجاد شده به صورت ذوزنقه ای و رقوم کف آن در حد رقوم بستر اصلی رودخانه است .

٣- عرض کف کانال برابر با عرض تاثیر فلاشینگ در مخزن می باشد.

حجم کلی که میتواند با این فرضیات حاصل گردد به عنوان حجم پایدار مخزن معرفی می گردد. بر این اساس معیار نسبت ظرفیت پایدار مخزن Long Term Capacity Ratio( LTCR) را میتوان به صورت زیر بیان کرد:

هندسه مخزن و کانال ایجاد شده و چگونگی تناسب شکل اصلی با شکل ساده شده آن (١٩٩۵ ,Atkinson)

همانطور که در این شکل دیده میشود ناهمواریهای موجود در هندسه مخزن (در پلان و مقاطع قائم ) حذف شده و مخـزن به صورت یک کانال ذوزنقه ای شکل منشوری که از دلتای مخزن تا محل سد ادامه دارد نشان داده شه است . کانال ایجاد شده نیز به صورت یک ذوزنقه کوچک تر مدل میشود که داخل مخزن قرار گرفته است . فاکتور LCTR به صورت مساحت کانـال رسـوب زدایـی شده تقسیم بر مساحت مقطع عرضی مخزن بیان میشود. برای کارا بودن عملیات فلاشینگ باید مقدار آن بیشتر از ٠.۵ باشد و اگـر نزدیک ١ باشد فلاشینگ کاملا موفقیت آمیز بوده است . این معادل آنست که تنها آن دسته از عملیات که بتوانند حـداقل ۵٠ درصـد از حجم اولیه مخزن را از اشغال شدن توسط رسوبات محافظت کنند، کارا تلقی می گردند.

محدودیت های فلاشینگ

جهت بررسی بیشتر مخازنی که فلاشینگ در آنها ناموفق بوده و فاکتورهایی که از فلاشینگ موفق در آنها جلوگیری می – کند، لازم است معیارهای بیشتر و جدیدی معرفی گردند. در این راستا ۴ محدودیت جداگانه جهت فلاشینگ موثر باید در نظرگرفته شود و برای هر کدام معیاری معرفی گردد:

١- تخلیه  ناقص  مخزن . جهت  دانستن  این  نکته  که  آیا تخلیه  مخزن  کامل  بوده  یا ناقص ، معیار  نسبت  تخلیه  مخزن  DDR (Drawdown Ratio) به صورت زیر تعریف و مورد استفاده قرار می گیرد:

اگر این مقدار کمتر از ٠.٧ باشد تخلیه مخزن ناقص بوده و فلاشینگ در تخلیه رسوبات موثر نیست .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.