مقررات مزبوط به رنگ جلد پایان نامه ها و رساله ها

0

مراجع به ترتیب ظهور در متن * با شماره در داخل کروشه [] مشخص شده و در انتهای پایان

نشریات ادواری و مجموعه مقالات کنفرانس ها توجه شده و از مثال ها به نحو کامل تبعیت گردد). ۱۵- مقالات مندرج در نشریات ادواری | نام خانوادگی، حروف اول نام (های) مؤلف، عنوان مقاله، نام نشریه ادواری، نام ناشر (در صورت وجود)، شماره مجلد و شماره نشریه، صفحات از… تاس، سال انتشار. Ju. [۳۸] عالمی، ح، اثر اغتشاش در سیستم های مخابراتی، استقلال، دانشگاه صنعتی اصفهان، شماره ۵، ص ص ۲۷ – ۳۴، ۱۳۶۱. . ۳۹ Jonas, J.J., Simulation of hot strip rolling, ISIJ Int., Vol. I, No.4, pp. 34-42, 1994.

کتب

نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف / مترجم (ین)، نام کتاب، شماره ویرایش، ناشر و محل نشر، .تاریخ انتشار :مثال (۴۰) Ash, R., Information theory, John Wiley, NewYork, 1985.

” .۱۳۷۵ ،۴۱] احدی، م، مکانیک سیالات، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان[ )۳۵- پایاننامهها (گزارش های علمی

.سال انتشار :مثال ]የY[ منصور ری، سری، بررسمسی خوردگی در محیطهای پوشیده، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه

صنعتی اصفهان، گزارش علمی، ش ۳۳، ۱۳۶۴.

– مجموعه مقالات در کنفرانسها نام خانوادگی، حرف اول نام مؤلف (مؤلفین)، عنوان مقاله، نام کنفرانسی، شماره مجله، صفحات از… تا…، محلی، سال کنفرانس.

مثال: .

)f sasis (YY و احمدی، پایداری صفحات… ، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس

* . .۱۳۷۴ بینالمللی مهندسی عمران، ص ص ۲۰۰-۳۷، تهران (۴۴) Hodges, J. L. and Lehmann, E. L., Some applications of the Cramer-Rao inequality,

Proceeding of 2nd Berkely Symposium on Mathematics, Statistics, and Probability, Vol. 1, pp. 13-22, 1951.

تبصره ۶: در پایاننامه ها و رساله های دانشجویان دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی، سال

معادل انگلیسی لغات یا اصطلاحات فارسی و علائم اختصاری که برای اولین بار به کار US میرود به صورت زیرنویس (فقط برای یکبار) در صفحه مربوطه درج می شود (حتی المقدور متن پایان نامه از به کار بردن لغت انگلیسی احتراز شود). زیرنویسها زیر یک خط پر که به فاصله می شود، نوشته می شوند (در هر صورت لازم است ۵/۲ سانتیمتر حاشیه پایین صفحه رعایت شود). زیرنویسها در هر صفحه با گذاردن شماره .. فارسی در گوشه بالای آخرین کلمه در متن مشخص میشوند (در زیرنویس ها فقط معادل انگلیسی لغات یا اصطلاحات فارسی و یا علائم .)اختصاری نوشته شود و حتی المقدور از توضیحات دیگر اجتناب گردد .تدوین زیرنویسها تا سر حد امکان به صورت افقی انجام شود . …

*شماره و عناوین جداول در بالای آنها و شماره و عناوین شکلها و نمودارها در پایین اورده ۔ می شود، (قلم زرنازک Υ )( اگر شکل یا نموداری از مرجعی نقل شده باشد، لازم است مرجع ان در زیرشکل آورده شود

 نحوه صحافی پایان نامه یا رساله مطابق نمونه زیر است. روی جلد مثل سومین برگ و در عطف آن سال انتشار عنوان و نام مؤلف زرکوبی می شود

رنگ جلد پایان نامه ها و رساله ها باید بصورت زیر باشد:

– کارشناسی ارشد: قهوه ای

– دکترا: آبی

د – سایر موارد

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.