مهمترین مانع بر سر اجرایی شدن رفع مشکل ترافیک در کلان شهرها

0

 مقدمه

در دنیای متمدن کنونی با افزایش ترافیک در کلان شهرهای دنیا، رفع مشکل ترافیک از جمله مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد. استفاده از این تابلوها در سطح شهر به روانسازی ترافیک و رفع گرههای ترافیکی تشکیل شده در سطح شهر کمک میکند. این امر باعث پیشرفت روزافزون و تلاش بیشتر کارشناسان در زمینه افزایش کیفیت استانداردهای موجود در این زمینه شده است. تکنولوژیVMS1اغلب جهت اطلاعرسانی در مورد ازدحام جادهها، اتفاقات جادهای پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره میباشد و بدینترتیب میتواند از اضطراب رانندگان بکاهد. این علائم هنگامی میتوانند بسیار مفید واقع شوند که رانندگان بتوانند از مسیرهای جایگزین و محلهایی که رانندگان میتوانند جهت اجتناب از تأخیر، اتومبیلهای خود را پارک نمایند و از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند مطلع شوند، اما این مستلزم آن است که VMS، خود بخشی از یک شبکه گسترده در کنترل و مدیریت بر نظارت ترافیکی باشد.

یک مطالعه مهم صورت گرفته در این مورد نشان می دهد که رانندگان مایلند استفاده از VMS وسیعتر شود. حقایق گواه بر آن است که چنانچه VMS بصورت صحیح طراحی شود، حواس رانندگان را پرت نمیکنند. در محلهایی که تابلو “از سرعت خود بکاهید” نصب شده باشد، این انتظار منطقی وجود دارد که تجاوز از سرعت مجاز کمتر مشاهده شود. (کوپر و میشل .(۲۰۰۲

مهمترین مانع بر سر اجراییشدن این سیستم هزینه های آن است. البته درصدی نگرانی نیز بایستی متوجه بحث ظاهری و مزاحمتهای ناشی از نصب علائم و تجهیزات جدید وجود داشته باشد. اگرچه با کاهش علائم جادهای ثابت، پیشنهاد میشود که VMSهایی که به شکل صحیح طراحی شدهاند میتوانند آثار منفی بر روی زیبایی محیطی را کاهش دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.