مهم ترین نکات ذکر شده در قسمت بحث مقالات

0

بخش بحث مشتمل بر مباحثی در مورد دلیل ایجاد نتایج و معنی آنها، تفسیر و توجیه یافته ها، مطابقت یافته ها با فرضیات، وجود ارتباط یافته ها با سایر مراحل تحقیق، میزان اعتبار یافته ها و اهمیت آنها، تشریح و تفسیر نتایج متناقض با کار تحقیقی انجام شده و اینکه چه موضوعاتی در ادامه کار توصیه میشود، می باشد. در قسمت بحث اگر با قسمت نتایج ادغام نشده باشد، محقق نباید دوباره به مرور و شرح دوباره نتایج و تکرار آنها بپردازد و به زبان یا شیوهای دیگر نتایج را ذکر کند، بلکه باید در باره مفهوم نتایج و توجیه آنها بحث نماید تا خوانندگان بتوانند معنی یافته ها را درک کنند. یک اشتباه عمومی در این قسمت تمایل به سمت موضوعات غیرضروری است که احتیاجی نیست راجع به آنها بحثی انجام گیرد. فقط بحث های منطقی و حساب شده و مهم باید در این قسمت قرار گیرند.

سادهترین جملات بیشترین فکر را بر میانگیزد، زبان لفاظی و واژه های بسیار فنی برای بیان کردن اندیشه های سطحی استفاده می شوند. منابع مورد استفاده برای ارائه بحث باید تنها به منابعی محدود شود که بیشتر با موضوع مرتبط بوده و مناسب تر به نظر میرسند و کمتر از منابع قدیمی استفاده شود، بالاخص وقتی که منابع -جلیل منابع قدیمی را پوشش دادهاند. در تعدادی از مقالات قسمت بحث جدا می باشد.

در بخش بحث باید از علت اتفاق یا عدم اتفاق برخی از نتایج بحث شود. همینطور می توان موضوع کار تحقیقی انجام شده را با میدان و دایره علمی خاص مرتبط نمود و نشان داد که چگونه کار تحقیقی انجام شده به سایر رشته ها و تخصصی های علمی مرتبط میشود و بر این اساسی و با توجه به کار انجام شده پیشنهاداتی ارائه شود. در این بخش محقق به سه چیز شامل دلیل ایجاد یافته ها، تفاوت ها، شباهتها، تنوع ” و اشتباهات ” می پردازد و مطالب خود را به صورت پاراگراف و نه به صورت جدول و گرافیک بیان میکند. محقق باید به مسائل، سؤالات یا فرض های موجود توجه خاصی داشته و به طور منظم و منسجم و موارد زیر را پوشش دهد.

۱- اصول کلی و حقایقی که محقق به آن دست یافته است. شرح قواعد، ارتباط نتایج با اهدافاصلی و کلیاتی که می تواند توسط نتایج به دست آمده مورد تأیید و حمایت قرار گیرد بخشی ازموضوعات قابل ارائه در این بخشی است. در بخش بحث محقق باید به نحوی به خواننده بگوید که چگونه نتایج ارائه شله در مقدمه می توانند راه حلی برای مسائل بیان شده در قسمت مقدمه و یا در هدف مطالعه فراهم سازند. محقق باید در ذهن داشته باشد که در یک بحث خوب، باید بحث کرد

نه اینکه در مورد نتایج مجدداً تأکید نمود. زبان استفاده برای ارائه توضیحات و ارائه دلیل برای نتایج در قالب مثالی در جملات زیر نشان داده شده است:

Plants on alluvial soil grew faster than on solodic soil,Because soidic soil is an old, highy weathered soil with poor physical conditions and low organic matter content.

در حقیقت در این قسمت به نقد و ارائه ایده در مورد نتایج پرداخته می شود. در قسمت بحث از کلماتی مانند کلمات به کار رفته در جملات زیر استفاده می شود. The results indicate, shown, suggest, imply that It seems from the results thatاشاره به مسائل نظری و عملی. در بخش بحث باید به بیان علمی و تئوری یافته ها اشارهشود و همانگونه که کاربردهای عملی ممکن کار تحقیقی شرح داده می شود باید در موردواقعیت های تئوریکی کار انجام شده بحث شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.