موارد استفاده از از VMSها برای رانندگان

0

 

 آثار تقاضا

تعیین مقدار مزایای این نوع تابلوها کاری دشوار است و شواهد دقیق کمی در مورد اثر تقاضا وجود دارد. از VMSها اغلب برای اطلاع رسانی به رانندگان در مورد ازدحام، اتفاقات پیشرو و تأخیرهای غیرمنتظره استفاده میشوند و به این طریق میتوانند فشار روانی رانندگان را کاهش دهند. از اینرو، این احتمال وجود ندارد که استفاده از VMS باعث کاهش تقاضای استفاده از شبکه جادهای شود.

اغلب VMSها در جهت تسهیل استفاده از شبکه جادهای و سریعتر کردن، کوتاه ترکردن و کمکردن فشار روانی در سفرها طراحی شده اند. به سبب هزینهه ا، VMS معمولاً تنها در مکانهایی استفاده می شوند که قابل مشاهده توسط تعداد زیادی از رانندهها باشند، این اقدام باعث میشود از نظر اقتصادی در جادههای پر رفتوآمدی که مسیرهای جایگزین برای آنها وجود دارد بهصرفهتر باشند.

از طرف دیگر، هیچ شواهد مستدلی مبنی بر اینکه VMS باعث افزایش تقاضای استفاده از شبکه جادهای میشود نیز موجود نمیباشد. واضح است که اثر بر روی تقاضا شدیداً وابسته به نوع تابلو نصب شده و اطلاعات ارائه شده است. تابلو جادهای در مکانهایی که رانندگان میتوانند از وجود مسیرهای جایگزین و یا محلهایی که میتوانند خودروهایشان را پارک نموده و از وسایل نقلیه عمومی استفاده نمایند مطلع شوند، بهطور ویژه میتوانند برای مدیریت تقاضا مفید واقع شوند، اما این ممکن نیازمند این است که VMS زیرمجموعه ای از یک سیستم نظارتی ترافیکی پرهزینه گستردهتر باشند (شامل در دسترس بودن فضای پارک در مکان های پارک و وسایل نقلیه عمومی).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.