نتایج بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI)

0

بکارگیری سیستمهای اطلاعات پارکینگ (PGI) میتواند ازدحام ناشی از جستجو برای جای پارک را هنگامی که تقاضا برای پارکینگ بیشتر از عرضه محلی میشود را کاهش دهد.

این کار با هدایتکردن رانندگان به محلهای پارکینگی جایگزین میتواند صورت بگیرد. در مراکز شهری فراهمآوردن اطلاعات بهتر در مورد پارکینگ و فضاهای در دسترس در مسیر میتواند بسیار توسط رانندگان مورد استقبال قرار بگیرد و زمان رانندگی را در ساعات شلوغ کاهش دهد (نشریه مشاوران ترافیک،.(۲۰۰۳ اگر اطلاعات نمایش داده شده در پیامهای VMS قبل از اینکه افراد سفرشان را آغاز کنند در اختیارشان قرار بگیرند، احتمالاً مفیدتر و مؤثرتر خواهند بود.

در نیوجرسی یک لینک مستقیم بین تابلو VMS در وب سایت NewJersey Turnpike Authority وجود دارد بطوریکه افرادی که به اینترنت دسترسی دارند میتوانند مطلع شوند که آیا جادهای در دست عملیات کارگاهی است، یا تأخیری در مسیرهای مورد نظرشان وجود دارد یا خیر؟. در این طرح، درآمد حاصل از عوارض جادهای صرف هزینه های VMS میشود، چرا که بزرگراهای این شهر دارای باجههای دریافت هزینه از رانندگان میباشند (وب سایت NewJersey Turnpike Authority،.(۲۰۰۶

از VMSها میتوان بهعنوان نشانگر کیفیت هوای اطراف جاده در طول شهر استفاده نمود، که این مورد میتواند با اطلاعات عمومی که نمایش دهنده اهداف کیفیت هوا هستند تکمیل شود. یکی از مزایای اینکار این است که افرادی که بیشترین سفر را انجام میدهند بیش از همه در معرض این پیامها قرار میگیرند. اگرچه در اینجا پیشنهاد میشود که اطلاعات نشان دادهشده در مورد کیفیت هوا تأثیر مستقیمی بر میزان استفاده از خودروها نمیگذارد مگر آنکه اطلاعات نشان دادهشده خاصتر باشند و راههای جایگزین غیر از خودرو معرفی شوند، بعنوان مثال سیستم حملونقل عمومی.جدول زیر نشان میدهد که چگونه VMS میتواند مسافت طیشده توسط خودرو را تحت تأثیر قرار دهد (برانیو،.(۱۹۹۴

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.