نتایج تحلیل خرپا در سه روش

0

خرپا با ۶١ گره ، دارای ١۵۶ عضو می باشد و معادله سطح نقاط آناست . بار به مرکز خرپا به صورت جابه جایی به میزان cm٠۵ وارد می شود. تمام مقاطع یکسان با مدول الاستیسیته و سطح مقطع  وممان اینرسی می باشند. نمودار بار-تغییر مکان برای گره مرکزی در شکل ۶ ارائه شده است .

نتایج تحلیل همین خرپا را در سه روش الاستیک ، پس کمانش غیر الاستیک با الگوریتم هیبریدی سریع [١٩]و روش ارائه شده توسط کریشنا مورتی در شکل ٧مشاهده می کنید .

همان طور که ملاحظه می کنید تفاوتی در بار حد اکثر که این روش ارائه می دهد با روش کریشنا مورتی وجود ندارد و تنها تفاوت موجود در نیروی لازم برای جابجایی پس از کمانش اعضا است .نتایج به دست آمده در تحقیقات گذشته با حذف نیرو ( نیروی منفی و رو به بالا) همچنان باعث تغییر شکل در سازه می شوند که از لحاظ ذهنی قابل درک نیست اما روش ارائه شده در این مقاله با توجه به استفاده از حل دقیق وضعیت پس از کمانش اعضا نیرویی همواره مثبت را برای جابجایی های اعضا به دست می دهد.

نتیجه گیری 

الگوریتم ارائه شده به علت استفاده از فرمول دقیق در حل .شکل پس از کمانشی اعضا دارای دقت زیادی بوده و چون نیازی به المان بندی اعضا برای یافتن تغییر شکل آنها ندارد انتظار می رود دارای سرعت بهتری نسبت به روش های اجزای محدودی باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.