نحوه تنظیم واژه ها و اصطلاحات عنوان ها در فهرست ارجاعات

0

این سیستم معمولاً مقالاتی را بازیابی میکند که نویسنده مورد نظر، نویسنده اصلی مقاله است. همچنین برای نام هریک از همکاران نویسنده، یک اشاره به مرجع موجود دارد، اما عنوان کامل .مقاله را صرفاً در زیرمدخل نویسنده اصلی قابل دیدن است ب – اگر فرد مراجعه کننده با نویسندگان مقالات آشنایی نداشته باشد، می تواند از طریق مشورت با فهرست موضوعی مؤسسه ای (پرمیوترم) PSI یا که براساس نام مؤسسه علمی و مکان جغرافیائی تدوین شده است آشنا شود.

این فهرست نمایانگر کلیه فعالیتهای پژوهشی است که یک مؤسسه علمی در زمینه علمی خاص انجام داده است. در این فهرست اصطلاحات و واژه هایی آمده که در عنوان مقاله ها به کار رفته است. نحوه تنظیم واژه ها و اصطلاحات عنوان ها به گونه ای است که به تمامی آن واژه ها و اصطلاحاتی که به مدخل اصلی مربوط می شود اشاره می شود. در PSI هر یک از این اصطلاحات به همراه مدخل اصلی دارای مدخل جداگانه ای برای خود هستند. از فهرست ارجاعات می توان به منظور یافتن فهرست تقریباً کاملی از نوشته هایی که مؤلفی مشخص مؤلف اصلی بوده استفاده کرد. فهرست واژه های کلیدی است که در آن هر واژه مهم که در عنوان مقاله ها آمده با واژه مهم دیگری در همان عنوان همراه میشود. اولین واژه با حروف درشت مشخص و سایر واژه ها بر اساس ترتیب الفبا در زیر آن می آید.

فرد مراجعه کننده می تواند بازیابی اطلاعات را با دو یا سه واژه به صورت ترکیبی آغاز کند. به عنوان مثال اگر محقق بداند که یک نهاد مشخصی مشغول انجام تحقیقاتی پیرامون موضوعی خاصی است، میتواند از فهرست مؤسسه ها استفاده کند تا با مؤلفانی کهدر آنجا کار می کنند آشنا شود. بخش جغرافیایی فهرست مؤسسه ها بر اساس کشور، شهر، بخش، سازمان، اداره تقسیم بندی شده است و محقق می تواند بدین ترتیب کار گروه را دنبال کند. و بخش .سازمانی که موقعیت جغرافیایی هر سازمان را مشخص میکند اگر محقق بخشی از عنوان را به خاطر داشته باشد میتواند با کلمات کلیدی که در خاطر وی است، کار را آغاز و در جهت یافتن آن نوشته از فهرست موضوعی پرمیوترم (PSI) استفاده کند.

برخورد با نام مؤلف جرقه ای برای حافظه، است (که البته فهرست منابع می تواند آن را تایید کند).اگر سیستم  نیستید که مقاله ای که پیدا کرده اید همان مقاله مورد نظر است، باید به مجموعه تازه چاپ شده ای که در دست دارید یا به خود مجله در کتابخانه مراجعه کنید.Document Delivery Serviceداد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.