نمونه ای از ارزشیابی و دسته بندی مطالب قسمت های مقاله

0

۱ – فرسایش خاک.

۲- جلوگیری از فرسایش، در اینجا برای این که مقاله ی ما جالب و گیرا باشد و در عین حال کامل تر، لازم است

مقدمه ای نیز به آن بیافزاییم. چه بهتر که اهمیت خاک را متذکر شده و علت اینکه چرا لاز عزاییم. چه بهتر چرا لازم است اقدام به نگهداری آن بنمائیم نیز ذکر کنیم. پس از ارزشیابی و دسته بندی مطالب ریز نکات یا قسمتهای مقاله ما به این صورت درخواهد آمد:

نگهداری خاک ریزنکات حکم: چون خاک اساس زندگی نبات و حیوان است و عوامل طبیعی باعث فرسایش آن میشوند برای نگهداری خاک، باید با این عوامل مبارزه کرد. ۱ – خاک اساس زندگی نبات و حیوان (مقدمه)

الف – اهمیت خاکهای کشاورزی

ب – اشکال دسترسی به زمینهای تازه

۲- فرسایش

الف – آبرفتها

( ۱) – شیارهای کوچک

(۲) – حفره ها و شیارهای بزرگ

ب – باد

( ۱) – در زمینهای خشک

(۲) – در زمینهای بدون گیاه باپ – سایر عواملی

ت – فرسایش کامل

( ۱) – نابودی کامل خاک زراعتی

(۲) – نامرئی بودن آن

۳- جلوگیری از فرسایش

الف – در زمینهای شیبدار

( ۱) – جهت شیارهای شخم

(۲) – طبقه بندی زمین

(الف) – پله سازی برای هموار کردن زمین

(ب) – از بین بردن شیب های تند بسبب – تکه کاری در زمینهای خشک

( ۱) – بذرهای یک جور

(۲) – بذرهای متفاوت اول – توتون و ذرت در ردیف کاری دوم – یونجه و شبدر در کشت پر

(الف) – یک باریکه به صورت ردیف کاری

(ب) – باریکه ی بعدی به صورت کشت پر

ج – نقشش درخت

۱ – بادشکن

۲ – ریشه ها

تمرین فرض کنیم تعدادی از شهرهای دنیا را در مقابل خود داریم که میخواهیم برایآنها یک ریز نکات یا طرح کلی را تهیه کنیم که بتوانیم به شکلی منطقی مقاله  خود راتهران، بمبئی، بیروت، پاریس، لندن، واشنگتن، مکزیکوسیتی، نانت، برایتون،چی واوا، مارسی، مونترال، اکسفورد، مونتری، ساوتمپتون، دهلی نو، دیترویت، نیویورک، کلکته، کبک، مشهد، سانفرانسیسکو، اصفهان، شیراز، کابل، قندهار برای دسته بندی باید از بخش های بزرگتر شروع کرده و به ترتیب طبقه بندی کنیم: اول به وضعیت جغرافیائی این دسته از اسامی شهرها نگاه می کنیم، متوجه میشویم کهدر سه قاره  جهان قرار دارند. بعد از آن متوجه میشویم که بعضی از آنها پایتخت هستناد وبقیه شهرهای مهم کشورها بنابراین ریز نکات و یا طرح کلی ما برای مقاله چنین خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.