هزینه ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب

0

مقدمه

با توجه به هزینه بالای ساخت سیستم های جمع آوری فاضلاب، انتخاب بهتر ارکان ساخت و اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب نقش اساسی در اجرای سریعتر و هر چه بیشتر چنین طرح هایی در سراسر کشور خواهد داشت. سیستم جامع فاضلاب شهری شامل شبکه جمع آوری و انشعابات فاضلاب و همچنین تصفیهخانه فاضلاب است. خدمات شهری یاد شده عموما بخشی از وظایف حوزه آب و فاضلاب هستند و از طریق این شرکت مدیریت میشوند.

از طرفی سازمانها با تمرکز بر قابلیت های هستهای و کوچکسازی، فعالیتهای محدودی را برای انجام کار خود بر میگزینند و مابقی فعالیتهای خود را به تامین کنندگان خارج از سازمان واگذار میکنند. مساله مورد بررسی در این مقاله، انتخاب پیمانکار برای پروژههای فاینانس فاضلاب (پیادهسازی شبکههای فاضلاب و تامین منابع مالی از طریق جمعآوری هزینههای فروش حق انشعاب فاضلاب) است. در این راستا پس از شناسایی معیارها، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، مقایسات زوجی انجام و پس از آن وزن هر معیار تعیین شده است.

آب یک سرمایه ملی است. برای اهمیت این موضوع کافی است به این نکته توجه کنیم که انرژی های مختلف قابل جایگزینی است ولی برای آب آشامیدنی و سالم هیچ جایگزین دیگری موجود نیست. همزمان با رشد جمعیت و ایجاد توسعه شهری، آلودگی سفرههای آب زیر زمینی یکی از بزرگترین چالشها محسوب شده و تامین آب شرب سالم یکی از بزرگترین اهداف جوامع است. بر طبق مطالعات صورت گرفته، شهر مشهد با جمعیتی حدود دو میلیون و هشتصد هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به ۳۰۵۲ کیلومتر شبکه فاضلاب و تصفیهخانههایی با ظرفیت ۵۸۰ هزار مترمکعب در شبانهروز نیاز دارد.

فقدان منابع مالی کافی دولتی بزرگترین عامل در عدم تحقق به موقع اجرای شبکه فاضلاب شهر مشهد است. حال آنکه جمعآوری فاضلاب شهر مشهد در جهت تحقق به موقع اهداف بهداشتی و زیستمحیطی شهر یکی از بزرگترین معضلات این شهر بوده و هست. این در حالی است که پس از گذشت حدود ۱۲ سال از ابتدای شروع این پروژه، تنها حدود ۱۸۵۰ کیلومتر شبکه فاضلاب اجرا گردیده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.