ویژگی مقالات تهیه شده در دانشکده ها

0

با توجه به عنوان و مطالب کتابها و مجله های دورهای می توان موضوعی را برای تهیه ی یک مقاله ی ساده یا برای مقاله ای تحقیقی با ذکر منابع مورد مطالعه و با نوشته های” مربوط انتخاب کرد

*محدود کردن موضوع – گاه نویسنده موضوعی را انتخاب میکند که برای تهیه ی یک مقاله ی کامل مورد نظر کافی نیست، به طوری که ناچار می شود با ذکرجزئیات با با اضافه کردن مطالبی که خیلی به آن موضوع نزدیک است مقاله ی خود را پر کند.

ولی به طورکلی و اکثر دانشجویان موضوعاتی را انتخاب میکنند که دامنه ی وسعتشان خیلی بیشتر از گنجایش یک مقاله است. مقاله هائی که در دانشکده تهیه میکنیم معمولاً کوتاه هستند یک مقاله ی یک هزار کلمهای برای پرکردن یک ستون روزنامه کافی است. حتی کمتر از نصف این مقدار یک مقاله کوتاه مجله بوده یا تقریباً دو صفحه از نوشته این کتاب را شامل می شود. (مقاله های ترمی تحصیلی بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه یا ۱۵ الی ۳۰ صفحه  دست نویسی تهیه می شود منظور از نوشتن یک مقاله روشن کردن حقیقتی برای خواننده است، یعنی اینکه در زمینه ی به خصوصی اطلاعاتی به او بدهیم یا نظریهای را القاء کنیم. با اینکه چیزی را اثبات (یا نفی) نمائیم، مقاله باید پر از اطلاعات باشد نه این که فقط خواننده را آگاه سازیم که چنین موضوعی هم وجود دارد. از این جهت باید موضوع را طوری انتخاب کرد که برای مقاله ی مورد نظر با طول معین شده کاملاً کافی باشد.

این در صورتی ممکن است که موضوع مقاله  خود را به جنبهای از موضوع مورد نظر محدود کنیم. مثلاً موضوعی تحت عنوان «صادق هدایت» نه تنها برای یک مقاله بلکه برای یک کتاب هم موضوعی بسیار گسترده و وسیع است. ولی مطلبی از قبیل: سبک صادق هدایت، زندگی هدایت در پاریس، کودکی هدایت، نامهای از هدایت و مطالبی از این قبیل حتی جنبه هایی از هرکدام از آنها می تواند موضوع یک مقاله ی هشت ده الی پانزده صفحهای قرار گیرد. همچنین، اگر بخواهیم ابتدا به ساکن راجع به یک مطلب کلی علمی نظیر کودهای شیمیائی به قلم فرسایی بپردازیم می توان کتابهای زیادی از جنبه های مختلف در مورد آن نوشت در حالی که برای نوشتن یک مقاله ی تحقیقی معمولی تحت عنوان ترمیم خاک با کودهای شیمیائی، اثر کود شیمیائی در رویش فلان گیاه، فایده های یک نوع کود معین و نظیر آن به راحتی می توان موضوع را دنبال، تحقیق، تجزیه و تفسیر کرد. و با کمی مطالعه از راه درست و با کمی تلاش مداوم آنرا به نتیجهای رساند و مقالهای قابل قبول تهیه نمود. به همین منوال جنگ با صلح هرکدام موضوع بسیار وسیعی برای بحث میباشند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.