چه زمانی در نگارش از بند استفاده میشود..؟

0

چه زمانی در نگارش از بند استفاده میشود..؟

میان اسامی مؤلفان یاد کتاب ، و نیز میان اعدادی که به یکدیگر ارتباط ندارند بند می گذاریم : در سال ۱۳۳۷ ، نفر در کلاسهای سالمندان درس می خواندند. جبر و مقابله ، تألیف آقایان : حسن ، حسین ، احمد هزارهای اعداد (جز در سال) با بند وارونه و بالا از یکدیگر جدا می شود، مثال :

ارجاع به صفحات یک کتاب، آن صفحات را با بند از یکدیگر جدا کنید، و اگر اشاره به چند صفحه منظور نظر است ، میان آن صفحات خط فاصلهٔ کوتاه بگذارید : قرآن ۵ : ۶، ۹، ۱۳- ۱۶ ص ۴، ۷-۸، ۱۰: از جزء اعشاری آن با بند و ارونه و پایین جدا می شود مثال جزء صحیح بند همیشه در داخل علامت نقل گذاشته می شود ، ولى در مورد پرانتز، اگر لازم باشد، پس ۳ آن قیر ممکن است بیاید ، مثال : به مبحث علامت نقل که در جای دیگر این مقاله امده ، رجوع شود . پرویز را ، خسته و کوفته ( و تقریبا مشرف به مرگی به بیمارستان بردند

نقطه بند علامت مکثی است در جمله بیش از مکثی که با بند ( ، ) نشان داده یک حملهٔ – حملهٔ می شود . این یان دو جزء یت -۲ مرکب (دونیم – مستقل ). ار میرود بشرط اینکه آن دو با حرف عطفی بیکدیگر متصل نشده باشند مثال : کارگر نفع های برد ؛ تنبل نان خود را آحر می کندارجاعات به قسمتهای مختلف یک کتاب را با نقطه بند از یکدیگر جدا می کنند.مثال قرآن۳: ،۲۹، ،۴۱،۲۶،۲،۷،۱۸،۲۵ اگر جمله های فرعی دراز باشد یا جمله ها با بند تقسیم شده باشد میان دو قسمت اصلی جمله، با وجود حرف ربط نقطه بند بکار میرود ، مثال : محمود که طبعی خشن وجنگجو داشت ) ممکن بود به همان شیوهٔ چاقو کشان، که بی جهت به این و آن پریدن است، اورا، خواه ناخواه ، وارد میدان نبرد کند ؛ اما حریف که فکر او را خوانده و از قوت بازوی محمود آگاه بود، کوتاه آمد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.