چگونگی تخریب (شکسته ای) ناشی از وجود رسوب

0

میکروسکوپ الکترونی

جهت بررسی انهـدام و تخریـب، آزمایـشات میکروسـکوپ الکترونـی و آنـالیز EDX انجـام گردیـد کـه ملاحظه شد باافزایش عمق به سمت زیر رسوب مقدار Na2O از حدود %۰٫۴۵ تـا حـدود % ۱٫۷ افـزایش یافته است با انجام آنالیز در لایههای زیرین رسوب و داخل ترک میز آن Na2O تـا %۲٫۵۴ افـزایش یافتـه که تصویر آن به همراه آنالیز درشکل ۴ ارائه شده است.

بحث

تخریبها و آسیبهای ایجاد شده درلولههای آتشخوار دیگها ناشی از علل متفاوتی بـوده اسـت کـه در ذیل به آانها اشاره میگردد.

 تخریب (شکستهای) ناشی از وجود رسوب

نامناسب بودن شاخصهای کیفی آب و با توجه به تیپ بویلرهـای نیروگـاه حرارتـی کـه بـا فـشار ودرجـه حرارت بالا بهره برداری میشوند( این گونه بویلرهـا بسیارحـساس بـه تـشکیل رسـوبات هـستند ) تـشکیل رسوب امری اجتناب ناپذیر است . همچنین مواردی از قبیل مصرف آب نرم (شیمیائی ) از طریق نیروگـاه مرکزی ، مصرف مستمر بخار ۱۰/۱۶ با کیفیت نامناسب ، ورود آب سیرکوله بـرجهـای خنـک کننـده بـه آب تغذیه ( ناشی از سوراخ شدن کندانسورها ) میتواند به عنـوان عوامـل رسـوب گـذاری ذکـر گـردد .

مضافاً اینکه وجود یونهای مس که در تمامی آنالیزهـای انجـام شـده روی رسـوبات بـه وضـوح مـشاهده گردیده ودر بعضی موارد غلظت آن به بالای ۱۰ درصد نیز میرسد به عنوان عامـل تـشکیل دهنـده هـسته اصلی رسوبات عمل نموده است . یعنـی بـا ایجـاد پیـل گالوانیـک محـصولات خـوردگی آن بـه صـورت محلهای مستعد تجمع رسوبات عمل کرده است . این رسوبات باعث تـشکیل یـک محـیط ایزولـه و غیـر قابل دسترسی از محیط آبی بویلر گردیده وبا افزایش غلظـت عوامـل خورنـده خـوردگی زیـر رسـوب را ایجاد مینماید . این خوردگی به صورت ذیل بوده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.